تاریخ 1390/10/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مرکز آمار ايران اعلام کرد:
10 ميليون درآمد و 11 ميليون هزينه خانوار شهري در سال 89

طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار با قدمتي نزديک به 50 سال از مهم ترين طرح هاي آماري مرکز آمار ايران است. هدف کلي اين طرح، برآورد متوسط هزينه ها و درآمد يک خانوار شهري و يک خانوار روستايي در سطح کشور و استا ن هاست. در سال 1389 تعداد خانوارهاي آمارگيري شده در اين طرح 18701 خانوار نمونه در نقاط شهري و 19584 خانوار نمونه در نقاط روستايي کشور است.  
به گزارش ايسنا نگاهي به اهم نتايج طرح در سال 1389 در مناطق شهري و روستايي نشان مي دهد که 91 درصد از خانوار ها ي آمارگيري شده شهري از گاز لوله کشي، 88 درصد از تلفن همراه و 37 درصد از اتومبيل شخصي استفاده  کرده اند. اين ارقام براي سال 1388 به ترتيب 90، 86 و 36 درصد بوده است. هم چنين نحوه  تصرف محل سکونت 5.23 درصد از خانوار هاي شهري، اجاري و رهني است که در سال 1388 اين رقم 4.24 درصد بوده است.  
متوسط کل هزينه  خالص سالانه يک خانوار شهري 113 ميليون و 678 هزار ريال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 60.14 درصد افزايش نشان مي دهد.  
از کل هزينه  سالانه خانوار شهري 26 ميليون و 157 هزار ريال با سهم 23 درصد مربوط به هزينه هاي خوراکي و دخاني و 87 ميليون 520 هزار ريال با سهم 77 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراکي بوده است . در بين هزينه هاي خوراکي و دخاني، بيشترين سهم با 26 درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه هاي غيرخوراکي بيشترين سهم با 42 درصد مربوط به مسکن بوده است.  
متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهري 106 ميليون و 156 هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل، 41.13 درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوار هاي شهري نشان مي دهد که 33 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 18 درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي و 49 درصد از محل درآمد هاي متفرقه خانوار تامين شده است.  
بر اساس اعلام روابط عمومي مرکز آمار ايران 40 درصد از خانوارهاي آمارگيري شده روستايي از گاز لوله کشي، 73 درصد از تلفن همراه و 18 درصد از اتومبيل شخصي استفاده کرده اند. اين ارقام براي سال 1388 به ترتيب 35، 65 و 15 درصد بوده است. هم چنين نحوه  تصرف محل سکونت 3.5 درصد از خانوارهاي روستايي، اجاري و رهني است که در سال 1388 اين رقم 6.5 درصد بوده است.  
متوسط کل هزينه  خالص سالانه  يک خانوار روستايي 68477 هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل 55.15 درصد افزايش نشان مي دهد. از کل هزينه  سالانه  خانوار روستايي 26137 هزار ريال با سهم 38 درصد مربوط به هزينه هاي خوراکي و دخاني و 42340 هزار ريال با سهم 62 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراکي بوده است. در بين هزينه هاي خوراکي و دخاني، بيشترين سهم با 25 درصد مربوط به هزينه  گوشت و در بين هزينه هاي غيرخوراکي، بيشترين سهم با 26 درصد مربوط به مسکن بوده است.  
متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار روستايي 59337 هزار ريال بوده است که نسبت به سال قبل، 16.13 درصد افزايش داشته است. از اين مقدار 33 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 34 درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي و 33 درصد از محل درآمد هاي متفرقه ي خانوار تامين شده است.  


نسخه چاپي ارسال به دوستان