تاریخ 1393/08/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تدوين بودجه 94 کشور براساس 12 راهبرد و سياست
کاهش وابستگي به نفت در دستور کار

براساس بخشنامه بودجه 94 کل کشور 12 راهبرد و سياست براي کاهش وابستگي به نفت، افزايش بهره وري، اشتغال و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و ديگر مسائل در دستور کار است.   راهبردها و سياست هاي بودجه سال 94 کل کشور از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شد.
بر اين اساس 12 راهبرد و سياست در بودجه سال آينده مد نظر دولت است. اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و کاهش کسري طراز عملياتي بودجه عمومي به منظور کاهش وابستگي اعبتارات هزينه اي به عوايد حاصل از صدور نفت و گاز در دستور کار بوده که مهمترين بخش آن بهره برداري کامل از طرح جامعه مالياتي و ديگر موارد مربوط به  انضباط مالي است.
همچنين دومين راهبرد اصلاح نظام مديريتي و مالکيتي و ساماندهي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي دولت و اثربخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال است که در آن شيوه مشارکت بخش خصوصي و  غيردولتي در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مطرح شده است.
اصلاح نظام مالي و افزايش بهره وري شرکت هاي دولتي سومين راهبرد پيش بيني شده در بودجه سال آينده است که مربوط به شرکت هاي واگذار شده و سهم دولت و نيز ضوابط صرفه جويي در هزينه ها و اصلاح الگوي مصرف در آن مطرح شده است.
همچنين توسعه و ارتقا» رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي کنترل و کاهش انحصار و افزايش رقابت و بهبود محيط کسب و کار به منظور گسترش فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري و حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد از ديگر راهبردها بوده و همچنين اصلاح نظام اداري درجهت افزايش کارايي منطقي نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه هاي اداري و اجرايي با جهت گيري کاهش تصدي گري دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي (سياستگذاري، هدايت و نظارت) در چارچوب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.
ششمين راهبرد نيز مربوط به توسعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه گذاري و تعادل بازار ارز از طريق يکسان سازي نرخ ارز توسعه شبکه هاي صادراتي و انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه در زمينه تجارت با کشورهاي هدف است.
بر اساس اين راهبردها تعميق ارزش هاي اسلامي و باورهاي ديني اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت هاي قرآني هفتمين راهبرد است.
بر اين اساس حمايت از ايجاد، حفظ و ارتقا» سرمايه انساني کارآمد، حفظ و شتاب  بخشي به رشد، علم و فناوري، تقويت تعادل هاي منطقه اي، کاهش فاصله طبقاتي بين دهک هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي، افزايش اشتغال مولد و کاهش بيکاري و نيز رشد بهره وري در اقتصاد از ديگر راهبردها و سياست هاي پيش بيني شده در تهيه و تدوين بودجه سال آينده کل کشور است.
راهبرد کاهش فاصله طبقاتي دهک هاي درآمدي براي توسعه عدالت اجتماعي در حالي در بخشنامه بودجه 94 مطرح است که هنوز از حذف غيرنيازمندان يارانه بگير در قانون بودجه سال جاري خبري نيست.   يکي از راهبردهاي بخشنامه بودجه 94 که به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است موضوع کاهش فاصله طبقاتي بين دهک هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي است. محورهاي اين سياست به موضوع استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با تکيه بر نتايج حاصل از آسيب شناسي وضع موجود و تاکيد بر روش هاي جديد در حمايت از گروه هاي هدف و نيز جهت گيري و هدايت منابع نهادهاي حمايتي براي توانمندسازي گروه هاي تحت پوشش در کنار آن کمک به تامين کالاهاي اساسي و ضروري جامعه به ويژه کالاهاي مورد نياز اقشار آسيب پذير است. در حالي تاکيد بر روش هاي جديد از گروه هاي هدف در اين محور انجام شده که طبق تبصره 21 قانون بودجه سال جاري دولت موظف به تعيين سقف درآمدي و حذف غيرنيازمندان يارانه بگير است که تاکنون اجرايي نشده و مسئولان نيز در اين راستا پاسخ شفاف براي عملياتي کردن قانون ارائه نمي کنند. همچنين يکي از برنامه هاي دولت ارائه سبد کالا به نيازمندان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي است که در اين راهبردها نيز به آن اشاره شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان