تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
تشکيل ستاد برگزاري سرشماري عمومي جهاد کشاورزي در شهرستان سمنان

سرويس خبر:
ستاد برگزاري سرشماري عمومي جهاد کشاورزي در شهرستان سمنان تشکيل شد.
فرماندار و مدير اجرايي سرشماري عمومي جهاد کشاورزي در شهرستان با اشاره به اهميت آمار و اطلاعات در سياستگذاريهاي کلان و برنامه ريزي هاي کشوري در بخش توسعه بخش کشاورزي گفت: براي اجراي کامل سرشماري عمومي  کشاورزي مشارکت و همراهي کشاورزان و توليدکنندگان در کنار اجراي دقيق توسط مجريان و آمارگيران ضروري است که اين تعامل زمينه گردآوري اطلاعات دقيق و کامل و شفاف را براي برنامه ريزي که منجر به توليد و اشتغال بيشتر و استفاده کامل از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود شود را فراهم خواهد کرد.
حسن سعدالدين تصريح کرد: يکي از راه هاي گردآوري اطلاعات براي تصميم گيري انجام سرشماري است سرشماري يک طرح آمارگيري است که در آن با مراجعه به همه واحدها يا افراد جامعه مورد بررسي اطلاعات مورد نياز از تک تک افراد جامعه جمع آوري مي شود هدف کلي سرشماري عمومي کشاورزي جمع آوري داده ها و اطلاعات در زمينه  امکانات مختلف موجود  در بخش هاي گوناگون توليدي در بخش کشاورزي  است که  به منظور تامين اطلاعات پايه اي مورد نيازتدوين برنامه  توسعه اي کشاورزي در سطوح مختلف کشور جمع آوري مي شود.
سعدالدين با اشاره به اينکه سرشماري عمومي کشاورزي شمارش تمام واحدهاي توليدي بخش کشاورزي و ثبت اطلاعات هر يک به طور جداگانه همزمان با سراسر کشور در مناطق روستايي و شهري از تاريخ 5 مهر ماه لغايت 18 آذر ماه در 40 روز کاري در شهرستان است ادامه داد: آموزش مفاهيم و راهنماها به ماموران آمارگيري و ساير عوامل اجرايي يکي از راههاي موثر در کاهش جلوگيري از بروز خطاهاي غيرنمونه اي در تمام طرح هاي آماري و به ويژه سرشماري است.
مدير اجرايي سرشماري عمومي  جهاد کشاورزي بررسي نتايج اطلاعات و گردآوري شده و تهيه شناسنامه آبادي را تاپايان مرداد ماه سال 94 اعلام کرد که مي تواند اساس برنامه ريزي بخش کشاورزي درشهرستان باشد.  
امين بيدختي مديرکل آمار استانداري سمنان نيز در اين جلسه با اشاره به تشکيل ستاد استاني خواستار تامين نيروي انساني متخصص در امارگيري و تامين  تجهيزات و امکانات مورد نياز منجمله  وسيله نقليه براي انجام سرشماري  عمومي کشاورزي در شهرستان شد و تصريح کرد: بر اساس برنامه زمانبندي آموزش آمارگيران آغاز خواهد شد.
وي با بيان اينکه ثبت اطلاعات از طريق تبلت و بر اساس نرم افزارهاي طراحي شده  توسط آمارگيران انجام خواهد شد، گفت اين امر کمک شاياني به تسريع در جمعبندي اطلاعات خواهد داشت.
در پايان اين جلسه فرماندار سمنان و مديرکل آمار استانداري از سايت ثبت اطلاعات سرشماري عمومي جهاد کشاورزي در فرمانداري سمنان  بازديد به عمل آوردند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان