تاریخ 1390/09/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
سرنوشت چيست؟

آيا سرنوشت چيزي رمزگونه آشتي ناپذير و خارج از نيرويي است که بر روند زندگي انسان حکومت مي کند؟ اين طرز فکر ، بسياري را تحت تاثير قرار داده تا به آن جا که باور دارند آنچه بايد، خواهد شد و از شما هيچ کاري ساخته نيست .
به اين معني نيست که سرنوشت چيزي مقرر شده اي است ولي شما هستيد که آن را از طريق اعمال قانون عليت يا کارما مقرر مي سازيد. خداوند به شما آزادي عمل و انتخاب داده، ولي قانون عليت طبق عملي که از شما سر مي زند ، بر نتايج اعمال شما حکومت مي کند. بنابراين هر عملي به صورت علت که نوعي معلول به وجود ميآورد ، در ميآيد . زماني که از شما عمل خاصي سر مي زند، عکس العمل به گونه اجتناب ناپذير با آن عمل مطابقت دارد. چه از شما کاري خوب يا بد سر بزند ، ناگزير که نتايج عمل خود را درو کنيد. بنابراين به طور روز به روز شما عللي را فراهم مي سازيد که سرنوشت شما را رقم مي زنند.
شايد در سر ميز شام بگوييد «يک کم ديگر لطفا براي من بريز » و پس از شام بگوييد «من نبايد آنقدر غذا مي خوردم» اين طبيعت بشر است. ما خنده دارترين موجودات آفرينش هستيم. ما خود را انساني روشنفکر مي ناميم و با وجود اين برده خواسته هاي خود هستيم.  
چون شما هر روز «کمي زيادتر از حد لازم صرف مي کنيد» ، ناگهان متوجه مي شويد که مشکل قلب يا معده درد داريد و با ناراحتي مي پرسيد « چرا بايد اين بلا سر من بيايد؟ اصلا سرنوشت براي من مريضي را رقم زده.»  در حالي که حقيقت جز اين است. شما يک کمي زيادتر خوردن را فراموش کرده ايد. زماني که بايد خود را کنترل مي کرديد و کمتر مي خورديد اين کار را نکرديد. اگر به ماشيني بيش از حد اندازه باز بزنند و شما هم بار بيشتري به آن اضافه کنيد، مسلما اين بار براي آن موتور سنگين خواهد بود و ممکن است از کار بايستد.
به همين ترتيب شما از موتور هضم غذا بيش از اندازه کار کشيديد و اين علت از کار افتادن آن بود و شما علت و سبب آن بوديد. درد معده به علت زخم معده يا سو» هاضمه، صرفا نتيجه عمل شما است .   

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان