تاریخ 1392/06/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
ويژه
معنادار بودن زندگي عصر حاضر از ديدگاه قرآن كريم

چه ضرورتي دارد بحث معنا دار بودن زندگي را در عصر حاضر از ديدگاه قرآن بررسي و بيان نمايم : جواب را اينگونه شروع ميكنم كه با توجه به بيماران بيشماري كه از يك احساس كلي به نام بي معنايي زندگي رنج مي برند. فعلاً جامعه ما را از ديد بنده فرا گرفته و بيمارهايي كه بيماران رواني را كه جلو مطب روانپزشكان پر و بازار آنها را پر رونق كرده و دنبال آن چيزي كه اساس و پايه است را گم كرده و دنبال فرع مي گردند. خلاء وجودي يك پديده بسيار گسترده و شناخته شده قرن ماست امروزه بيماران بيشماري عرض كردم كه از يك احساس كلي به نام بي معنايي زندگي رنج مي برند اين افراد چيزي را و معنايي را كه به زندگي ارزش و تداوم مي بخشد نمي شناسند آنان طعمهِ خلاء دروني و پوچي زندگي شده انداين خلاء وجودي اغلب به شكل ملالت و بي حوصلگي پيوسته خود نمايي مي كند. ماشيني تر شدن شكل زندگي امروزي به بحران شدت مي بخشد. در زندگي صنعتي با رفتن جامعه به سمت اتوماسيون و كم شدن ساعات كار اوقات فراغت افراد زيادمي شود. روزهاي تعطيل و اوقات فراغت افسردگي ويژه اي سراغ افراد ميآيد و دليل آن هجوم انديشه هايي است كه شخص در روزهاي كار و مشغله اكثراً به آن نمي انديشد و در روز تعطيل متوجه مي شود كه از زندگي خود خشنود نيست و معنا و ارزشي كه اين همه تلاش و زحمت را توجيه كند، وجود ندارد.

آثار افسردگيهاي رواني معمولاً به صورت خودكشي يا بزهكاري خود را نشان مي دهند. بحران هاي كهولت و دوران بازنشستگي را نيز مي توان از اين زاويه بررسي كرد. گاه نا كامي در معني يابي ، دوران قدرت طلبي نيز مي شود كه در شكل ابتدايي به صورت پول پرستي ظاهر مي گردد. در پاره اي موارد نيزجاي ناكامي در معني جويي را لذت طلبي اشغال ميكند. و گاه حرص و تنوع طلبي جنسي جانشين آن مي شود و كسانيكه از خلاء وجودي رنج مي برند اسير شهوات خويش مي شوند. بنابر اين فلسفهِحياتي امعني زندگي يكي از موضوعات اساسي زندگي انسان است. اگر انسان نتواند در يابدكه هدف از حيات چيست؟ و پاسخي مناسب براي اين پرسش نداشته باشد زندگي را پوچ و بي معني خواهد يافت در كلاسهاي آموزش قرآن كريم در دارالقرآن موارد اينچنيني زياد داريم و افراد به نوعي دنبال گم شده خود هستند و با رسيدن به آن كه در وجودي قرآن به آنها اشاره شده آرامش پيدا ميكنند. به نظر بنده همه فعاليتهاي آگاهانه و نا آگاهانه انسان زماني مفهوم خواهد داشت كه هدف هاي زندگي روشن باشد هدف فرد از كاركردن، تحصيل علم، توالد و تناسل و حتي غذا خوردن ادامه زندگي است.

حال بايد پرسيد هدف خود زندگي چيست؟ با اندك دقتي مي توان فهميد هدفي كه ما براي زندگي خود در نظر ميگيريم همه زندگي ما را تحت تأثير قرار مي دهد و به تعبيرديگر به زندگي ما جهت و معني مي دهد. سعادت و كمال انسان در گرو شناخت هدف و آگاهي از فلسفه حيات است. برخي به علت سرگرم شدن به لذت هاي مادي و انس گرفتن با ظواهر زندگي به هدفي والاتر از آن نمي انديشند. و به تعبير قرآن كريم كساني هستند كه به حيات دنيا راضي شده و به آن آرام گرفته اند و همين آرامش دروغين سبب شده است كه به طور جدي دربارهِ هدف زندگي نينديشند. (ان الذين الايرجون لقاء نا و رضوباالحياه الدنيا و اطمأنوابها و الذين هم عن آياتنا غافلون) سوره يونس آيه 7 برخي نيز نمي توانند به اهداف مادي و غريزي دلخوش كنند اما در عين حال از يافتن بعد متعالي حيات نيز درمانده اندچنين افرادي نظام هستي را پوچ و بي معني معرفي مي كنند . اما نگاه درست به نظام آفرينش و مطالعه در اسرار هستي بيانگرهدفدار بودن جهان آفرينش است كه آفرينش جهان حق است و باطل و بازيچه و سرگرمي نيست طبق آيه 73 سوره انعام و آيه 191 سوره آل عمران و آيه 115 سوره مؤمنون و آيه 16 سوره انبياء . ‌


نسخه چاپي ارسال به دوستان