تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
جزييات نرخ تورم بر مبناي 81 و 90
افزايش دو برابري نرخ تورم در 10 سال

طبق اعلام مرکز آمار ايران نرخ کلي تورم در کشور در 10 سال گذشته افزايش بيش از دو برابري از 9.13 به 6.28 درصد رسيده است.  
به گزارش ايسنا مرکز آمار ايران پس از اينکه در اولين اعلام رسمي خود در فروردين ماه سال جاري، نرخ تورم اسفندماه 91 را بر مبناي سال 81 محاسبه و اعلام کرد تورم فروردين ماه را با تجديد نظر در سال پايه شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها مبناي محاسبه نرخ تورم کشور را از سال پايه 81 به سال پايه 90 تغيير داد و اکنون شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري را به تفکيک گروه هاي خوراکي و غير خوراکي براساس سال پايه 81 و 90 اعلام کرد.  
براساس اين گزارش شاخص کل گروه خوراکي، آشاميدني و دخانيات از رقم 100 در سال 81 به 6.507 در سال 91 افزايش يافته که تغييري نزديک به هفت برابر را نشان مي دهد.  
همچنين شاخص گروه هاي غير خوراکي، آشاميدني و دخانيات با طي کردن روندي صعودي از شاخص 100 در سال 81 به 5.434 در سال 91 افزايش يافته که بيانگر رشدي حدود چهار برابر است.  
شاخص کل گروه هاي خوراکي، غير خوراکي و دخانيات بر اساس سال پايه 81 با رشد بيش از پنج برابر از شاخص صد در سال 81 به 708 در سال 91 افزايش يافته است.  
نرخ تورم در سال هاي 82 تا 91 بر مبناي سال 81 از 9.13 درصد به 5.31 درصد رسيده که بيانگر افزايش بيش از دو برابري سطح قيمت ها در اين سال ها بود.  
براين اساس در حالي نرخ تورم گروه خوراکي ها،  آشاميدني ها و دخانيات در سال 91 حدود 47 درصد بوده که نسبت به سال 82 با نرخ تورم 15 درصد بيش از سه برابر شده است.   البته کمترين ميزان تورم طي اين سال ها در اين گروه مربوط به سال 84 با 4.10 درصد و بيشترين ميزان در سال 91 يعني 47 درصد است.  
اما در گروه غير خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات نيز افزايش نرخ تورم در سال هاي 82 تا91 قابل تامل است چرا که از 5.13 درصد در سال 82 به 8.23 درصد در سال  91 افزايش يافته است.  
بر اين اساس کمترين تورم طي اين سال ها در سال 88 با تورم تک رقمي هشت درصد بوده در حالي که سال 91 داراي رکورد تورم در اين 10 سال است. 
شاخص کل قيمت ها به تفکيک گروه هاي خوراکي، غير خوراکي و دخانيات بر پايه سال 90 از 9.25  در سال 81 به 6.128 در سال 91 افزايش يافته است.  
در حالي شاخص گروه خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات در سال 91 برابر با 8.145 است که شاخص گروه غير خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات در اين سال به 6.122 رسيده است.  
بر اساس اين گزارش نرخ تورم کل در گروه خوراکي ها، غيرخوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات بر پايه سال 90 با افزايش بيش از دو برابري از 9.13 در سال 82 به 6.28 در سال 91 افزايش يافته است.  
اين درحالي است که تورم در گروه خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات نيز با 15 درصد در سال 82 به 8.45 در سال 91 افزايش سه برابري داشته است.  
اما کمترين نرخ تورم اين گروه طي اين سال ها مربوط به 4.10 درصد در سال 84 و بيشترين آن مربوط به سال 91 است در مقابل درصد تغييرات شاخص گروه غير خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات در سال 91 با تورم 6.22 درصدي مواجه بوده است.  
همچنين کمترين نرخ تورم اين گروه هشت درصد در سال 88 و بيشترين مقدار در سال 91 است.  
بر اساس اين گزارش تورم در گروه غير خوراکي ها و آشاميدني ها و دخانيات بر اساس سال پايه 90 از 5.13 در سال 82 به 6.22 در سال 91 افزايش يافته در حالي که کمترين مقدار تورم اين گروه طي اين سال ها مربوط به سال 88 با هشت درصد است.  

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان