تاریخ 1391/03/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
اگر «عدالتخانه» برپا شود...

برابري و تساوي شهروندان در برابر قانون، يک اصل انکار نشدني در حقوق اساسي همه  کشورهاي در حال توسعه است. در ايران در جنبش مشروطيت روزي عبدالمجيد ميرزا عين الدوله (صدر اعظم مستبد مظفر الدين شاه) در انجمني خطاب به جمعي از درباريان و شخصيت هاي مملکتي گفت: مظفر الدين شاه فرمان تاسيس «عدالتخانه» را صادر کرده و گفته است که براي آن نظامنامه تدوين کنيم، اما من هنوز هيچ اقدام اساسي در اين کار نکرده ام، عقيده شما چيست؟  
اگر تاسيس عدالتخانه به مصلحت ملت و مملکت نيست، مسکوت بماند و صحبتي از آن به ميان نيايد. حاضران جمله خاموش شدند. عين الدوله يک بار ديگر مطلب را بيان کرد.  
محمود خان احتشام السلطنه که از طرفداران جدي مشروطيت بود و پس از مشروطيت در پي قتل ضيع الدوله رئيس مجلس شوراي ملي شد، گفت: بي هيچ گمان، تاسيس عدالتخانه به سود و مصلحت مردم است.  
اميربهادر که فرمانده جنگ بود برافروخت و گفت: اگر عدالتخانه برپا شود، ميان پسر شما و بقالي حقير- چه تفاوت به جا خواهد ماند؟!  
حاجب الدوله گفت: تاسيس عدالتخانه سبب انقراض سلطنت مي  گردد!!
ناصرالملک قراگوزلو که سياستمداري کهنه کار و تربيت شده انگلستان بود، اظهار داشت: تاسيس عدالتخانه براي ملت منافع بي شماري در بر دارد، اما هنوز براي ما زود است!!
قابل تامل است که ما مشروطه را پشت سر گذرانديم، حتي سلطنت مشروطه را هم به «کيسه تاريک تاريخ» ريختيم، اما از جهت برابري و تساوي شهروندان در برابر قانون و اجراي عدالت در خم يک کوچه مانديم!  
ميرزارضا 


نسخه چاپي ارسال به دوستان