تاریخ 1397/07/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مقررات جديد هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح
   نويسنده : محمد عليان

انواع هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح

انواع و محل تشکيل هيات‌هاي انضباطي

برابر مقررات ماده‌ي 2 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي و رسيدگي به شکايات و تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح، هيات‌هاي مربوطه نيروهاي مسلح به هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر انضباطي تقسيم مي‌شوند. هيات بدوي به استناد ماده‌ي 4 قانون موصوف و ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي قانون ياد شده، حسب مورد در ستاد کل نيروهاي مسلح، ستاد فرماندهي کل ارتش و نيروهاي مربوط (نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي و قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء ستاد فرماندهي کل سپاه و نيروهاي مربوط (نيروهاي زميني، دريايي هوا فضا نيروي قدسي و سازمان بسيج مستضعفين) سپاه‌هاي استاني، نيروي انتظامي وزارت دفاع، عقيدتي سياسي، نمايندگي ولي‌فقيه و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح تشکيل مي‌شود. هيات بدوي انضباطي ستاد کل نيروهاي مسلح به استناد تبصره‌ي بند « الف ماده‌ي 4 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح به تخلفات انضباطي کارکنان دفاتر عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل رسيدگي مي‌کند؛ هم چنين برابر تبصره «ث» ماده‌ي 4 قانون موصوف و تبصره‌ي 1 بند «ث» ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي، در صورت ضرورت پيشنهاد هيات بدوي و تصويب هيات تجديد نظر در مقاطع زماني و درجات خاص هيات‌هايي با ترکيب نمايندگان ثابت مقامات مذکور در هيات بدوي، در استان‌ها با يگان‌هاي مستقل تشکيل مي‌شود و رأي صادره به وسيله اين هيات در حکم رأي هيات بدوي است. منظور از نمايندگان ثابت مقامات مذکور در هيات بدوي نمايندگان معاون نيروي انساني، رئيس بازرسي، رئيس عقيدتي سياسي و رئيس حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي است که نماينده سازمان قضايي نيز به ترکيب هيات اضافه مي‌شود.

ساختار و ترکيب هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح:

با عنايت به ماده‌ي 4 قانون و ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي آن، هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح حسب مورد از پنج يا هفت نفر عضو تشکيل مي‌گردد در هيات‌هاي موصوف يک نفر به عنوان «رئيس هيات» و يک نفر نيز به عنوان «دبير هيات» انجام وظيفه مي‌کند.

رئيس هيات‌ها:

به استناد مقررات فوق الذکر در هيات‌هاي بدوي انضباطي ستاد کل ارتش ستاد فرماندهي کل سپاه، وزارت دفاع، عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح، معاون هماهنگ کننده رئيس هيات مي‌باشد. در هيات‌هاي بدوي ستاد فرماندهي کل ارتش و سپاه، در غياب معاون هماهنگ کننده معاون اجرايي، رئيس هيات مي‌باشد. هم چنين در هيات‌هاي بدوي انضباطي ستاد کل و وزارت دفاع در غياب معاون هماهنگ کنند. جانشين آنان، رئيس هيات خواهد بود. در هيات‌هاي بدوي انضباطي نيروهاي سپاه و هم‌چنين سپاه‌هاي استاني، فرمانده يا جانشين رئيس هيات مي‌باشد. در سازمان بسيج نيز رئيس سازمان و يا جانشين وي، رئيس هيات است. در هيات بدوي نمايندگي ولي‌فقيه نماينده ولي‌فقيه در سپاه يا جانشين وي، رياست هيات را برعهده دارد. در هيات بدوي نيروي انتظامي، معاون نيروي انساني يا جانشين وي، رئيس هيات است.

رياست هيات تجديد نظر ستاد کل برعهده جانشين رئيس ستاد کل است. رياست هيات‌هاي تجديد نظر ارتش و سپاه حسب مورد فرمانده کل ارتش يا سپاه يا جانشين آنان خواهد بود. رئيس هيات تجديد نظر وزارت ذفاع، وزير دفاع يا جانشين وي، رئيس هيات تجديد نظر نيروي انتظامي جانشين فرمانده معظم کل قوا و در غياب وي فرمانده نيروي انتظامي مي‌باشد.

دبير هيات‌ها:

دبير هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر، حسب مورد معاون نيروي انساني يا معاون منابع انساني سازمان نيروهاي مسلح يا جانشين آنها مي‌باشد. در ستاد کل اين وظيفه برعهده رئيس مرکز عمليات و خدمات نيروي انساني است. در هيات بدوي عقيدتي سياسي نيروي انتظامي نيز معاون اداري مالي يا جانشين وي دبير هيات مي‌باشد. دبير هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر نيروي انتظامي به پيشنهاد معاون نيروي انساني و با حکم فرمانده نيرو منصوب مي‌گردد. براي دبير هيات در ماده‌ي 11 دستور‌العمل اجرايي، وظايف متعددي پيش‌بيني شده است. در بند «پ» ماده‌ي موصوف تطبيق پيشنهادهاي واصله با قوانيني و مقررات از جمله اختيارات دبير ذکر شده است با توجه به اهميت موضوع و آثار حقوقي آن ضرورت دارد نظر دبير در اين مورد به اطلاع هيات برسد و برابر نظر هيات رفتار شود هم چنين در بند «ث» ماده‌ي 11 اجراي وضعيت انتظار خدمت براي متهم به دبير محول شده است. در صورتي که با توجه به مقررات ماده‌ي 14 و تبصره‌ي 2 ماده‌ي 21 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، اجراي وضعيت انتظار خدمت، با مقامات ياد شده در مواد موصوف است و دبير صرفاً مي‌تواند موضوع را پيگيري و مراتب را جهت اجرا به مسئولين ذيربط اعلام کند. در بند «ع» ماده‌ي 11 نيز اعلام استنکاف از اجراي رأي هيات براي رسيدگي از اختيارات دبير ذکر شده است، در حالي که رسيدگي هيات به تخلف مستنکف مستلزم پيشنهاد يکي از تنبيهات چهارگانه ؛ « محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت» توسط مقامات مسئول است و صرف اعلام دبير از جهات رسيدگي هيات‌ها محسوب نمي‌شود.

ساير اعضاي هيات‌ها:

علاوه بر مقامات ياد شده مقامات سازمان‌ها و يا ادارات ذيل نيز حسب مورد با توجه به ساختار و چارت سازماني، عضو هيات‌هاي بدوي و يا تجديد نظر انضباطي نيروهاي مسلح مي‌باشند:

الف- سازمان قضايي (رئيس سازمان قضايي يا نماينده وي)

در ترکيب هيات تجديد نظر ستاد کلي، موضوع بند «الف» ماده‌ي 6 دستورالعمل حضور شخصي رئيس سازمان قضايي پيش‌بيني شده است در حالي که برابر مقررات تبصره‌ي 3 ماده‌ي 15 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي در غياب رئيس سازمان قضايي، نماينده او مي‌تواند عضو هيات تجديد نظر باشد. از اين حيث مفاد ماده‌ي 6 دستورالعمل با تبصره‌ي موصوف تطبيق ندارد.

ب – حفاظت اطلاعات (رؤساي حفاظت اطلاعات يا جانشين آنان نمايندگان حفاظت اطلاعات، معاون امنيت داخلي)

پ – عقيدتي سياسي (رؤساي عقيدتي سياسي يا جانشين آنان، نمايندگان عقيدتي سياسي، معاون نظارت و ارزيابي)

ث – نمايندگان ولي‌فقيه (مسئولين نمايندگي ولي‌فقيه يا جانشين آنان معاون هماهنگ کننده، معاون نظارت تأئيد صلاحيت يا جانشين وي)

ج- بازرسي (معاونيني يا رؤساي بازرسي يا جانشين آنان)

ح – حقوقي و قضايي (معاونين حقوقي يا جانشين آنان، معاون حقوقي و امور مجلس يا جانشين وي، رئيس حقوقي و امور مجلس، مديران قضايي و حقوقي « يا مديران قضايي و انضباطي)

هم چنين فرمانده ناجا يا جانشين وي عضو هيات تجديد نظر نيروي انتظامي معاون نيروي انساني ستاد کل عضو هيات تجديد نظر ستاد کل و رئيس اداره يکم ارتش عضو هيات تجديد نظر ارتش مي‌باشد. با عنايت به ماده‌ي 8 دستورالعمل اجراي قانون اعضاي هيات که در ترکيب هيات‌ها براي آنها جانشين در نظر گرفته شده در صورتي که در ساختار سازمان جانشين نداشته باشند، مي‌توانند فردي را که واجد تخصص لازم در اين خصوص باشد به عنوان جانشين خود به هيات معرفي نمايند، اين فرد صرفاً در جلسه هيات جانشين خواهد بود. در اين مورد به نظر مي‌رسد علاوه بر عامل تخصص بايد سلسله مراتب سازماني نيز رعايت شود؛ يعني بالاترين مقام اداري بخش مربوط بعد از رئيس به شرط دارا بودن تخصص لازم به عنوان جانشين به هيات معرفي گردد.

صلاحيت هيات‌هاي انضباطي

و هيات‌هاي بدوي انضباطي:

با عنايت به ماده‌ي 5 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي و ماده‌ي 9 دستور‌العمل اجرايي آن صلاحيت‌هاي هيات‌هاي بدوي انضباطي نيروهاي مسلح عبارتند از:

رسيدگي به تخلفات انضباطي کارکنان شاغل در نيروهاي مسلح که براي آنان تنبيه « محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت يا اخراج از خدمت» پيشنهاد مي‌شود:

رسيدگي به تخلفاتي که مستلزم اعمال تنبيهات خفيف تراست. در صلاحيت فرماندهان و مسئولين است. تخلفاتي که ممکن است در مورد آنها يکي از تنبيهات موصوف پيشنهاد گردد در بندهاي «در،ه و ز ح، ط‌ي ک، ل، م، ن، ص » ماده‌ي 116 آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح ذکر شده است. تنبيهات چهارگانه موصوف نيز در بندهاي « ک، ل، م، ن » ماده‌ي 117 آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح پيش‌بيني شده است.

رسيدگي به شکايت کارکنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير‌قانوني فرماندهان رؤسا و مديران:

در فصل چهارم آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، مقررات مربوط به شکايات، گزارش‌ها و دادخواست‌ها ذکر شده است. در ماده 136 آمده است: «هر فرد از پرسنل نيروهاي مسلح مي‌تواند از اعمال و رفتار غير‌قانوني فرماندهان رؤسا، مديران و ساير مقامات نسبت به خود به طور کتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين فصل شکايت نمايند». در ماده‌ي 29 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، اشاره‌اي به شکايات شفاهي نکرده است و مقرر نموده که « به شکايت کتبي کارکنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير‌قانوني رؤسا و مديران در هيات‌هاي موضوع اين قانون رسيدگي مي‌شود.»

تعيين وضعيت خدمتي کارکنان

فاقد صلاحيت مکتبي، امنيتي و استخدامي:

در بند « الف» ماده‌ي 129 قانون استخدامي ارتش و مقررات مشابه قوانين استخدامي سپاه و نيروي انتظامي از دست دادن صلاحيت ادامه خدمت با حکم دادگاه صالح و يا رأي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات موجب اخراج از خدمت مي‌باشد. صلاحيت مکتبي، امنيتي و استخدامي از مصاديق صلاحيت ادامه خدمت مي‌باشند در بند « ب» ماده‌ي 5 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي تعيين وضعيت خدمتي کارکنان موضوع مواد موصوف در صلاحيت هيات‌هاي بدوي انضباطي قرار گرفته است.

تعيين وضعيت خدمتي کارکناني که در حين خدمت اثبات شود که از ابتداي استخدام فاقد شرايط عمومي استخدام بوده‌اند:

شرايط عمومي استخدام در ماده‌ي 29 قانون ارتش و ماده‌ي 16 قوانين و مقررات استخدامي سپاه و نيروي انتظامي بيان شده است. در تبصره‌ي 1 ماده‌ي 29 قانون ارتش تصريح شده است. ادامه خدمت يا ادعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحيت‌هاي عمومي استخدام (به جز شرايط تحصيلي و سن) مي‌باشد.

تعيين وضعيت خدمتي کارکنان مشمول

مواد 126 قانون ارتش 139 قانون سپاه

و 141 قانون استخدام نيروي انتظامي:

برابر مقررات مواد ياد شده و تبصره‌ي 2 مادهي 3 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، کارکناني که تا چهار سال پس از حداقل مدت توقيف (در قانون سپاه پس از طي دو برابر حداقل مدت توقف) در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و هم چنين پرسنلي که فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و پرسنلي که ادامه خدمت آنها به مصلحت نيروهاي مسلح نباشد و در حد اخراج نباشند با تشخيص هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي چنانچه حداقل پانزده سال سابقه خدمت داشته باشند از خدمت معاف و در غير‌اين صورت بازخريد مي‌شوند. تعيين وضعيت خدمتي کارکنان واجد شرايط تعويق بازنشستگي (ابقاء به خدمت) و اعاده به خدمت:

برابر مقررات تبصره‌ي 1 ماده‌ي 110 قانون ارتش در مواقع استثنايي و نياز ارتش و تمايل پرسنل در صورت تصويب هيات رسيدگي به تخلفات بازنشستگي به مدت محدود و به تعويق خواهد افتاد و هم چنين در ماده‌ي 111 قانون موصوف اعاده به خدمت پرسنلي بازنشسته در موارد استثنايي و با شرايط خاص پيش‌بيني شده است. لازم به ذکر است که قبل از تصويب قانون جديد تشکيل هيات‌هاي انضباطي، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت هيات‌هاي تجديد نظر انضباطي بود. در بند «پ» ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي قانون رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفاتي و تعويق بازنشستگي و اعاده به خدمت مقامات منصوب فرمانده کل سپاه به هيات بدوي ستاد فرماندهي کل سپاه محول شده است که مقررات موصوف در قانون ذکر نشده است.

ادامه دارد


نسخه چاپي ارسال به دوستان