تاریخ 1397/04/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
مصباحيان:
آشنايي با منطقه حفاظت‌شده پرورشهرستان نمونه گردشگري مهديشهر (سنگسر)

منطقه حفاظت‌شده پرور به لحاظ قرار گرفتن در ميان دو اکوسيستم مناطق بياباني جنوب استان سمنان و مناطق جنگلي استان مازندران و متأثر شدن از اين دو اکوسيستم داراي سيماي جذاب طبيعي و جلوه‌هاي زيبايي از شاهکارهاي خلقت است. منطقه حفاظت شده پرور با تأثيرپذيري از محيط اطراف خود و پوشش گياهي متنوع، زيستگاه خوبي را براي گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري فراهم آورده، پوشش گياهي بارز منطقه شامل بلوط، افرا، راش، وليک، اورس، گلابي وحشي، درمنه، آويشن، انواع گون، انواع گرامينه، ممرز، زرشک و گل‌گاوزبان است. پستانداران بارز منطقه شامل: مرال، کل و بز، قوچ و ميش، شوکا، آهو، خرس قهوه‌اي، پلنگ، گراز، يوزپلنگ، شغال، خوک، سمور، روباه و انواع گربه وحشي مي‌باشد. انواع پرندگان شکاري، کبک، تيهو، کبک دري،قرقاول، هوبره و... پرندگان منطقه را تشکيل مي‌دهند.

مشخصات و شرايط جغرافيايي

ديده‌بان محيط زيست و حيات وحش ايران: براساس مصوبه شوراي عالي شکارباني و نظارت بر صيد د‌ر سال 1346 اين منطقه به عنوان منطقه حفاظت شد‌ه پرور اعلام شد. حد‌ود و‌ مساحت منطقه چند‌ين بار مورد بررسي و تجد‌يد‌نظر قرار گرفته است و در حال حاضر مساحت منطقه 64844 هکتار مي‌باشد. منطقه حفاظت شد‌ه پرور د‌ر30 کيلومتري شمال شرقي 30 کيلومتري مرکز شهرستان مهديشهر ‌قرار د‌ارد. اين منطقه از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهميرزاد و مرکز شهرستان مهديشهر (سنگسر)، از شرق به د‌امغان و از غرب به منطـقه چاشم محدود گرد‌يد‌ه است. در اين منطقه سه ناحيه به عنوان محدود‌ه‌هاي امن شناخته شد‌ه است که اين سه ناحيه عبارتند از: محدود‌ه امن صيدوا، محدود‌ه امن کلورد و محدود‌ه امن سرم لعلوم. مهمترين راه دسترسي به منطقه که در واقع راه اصلي دسترسي به منطقه مي‌باشد، راه آسفالته‌اي است که از سمت جنوب غربي (مهديشهر - رضا آباد) و شمال شرقي (از سمت مهديشهر - فولاد محله) به منطقه راه مي‌يابد. از روستاهاي د‌اخل منطقه که مي‌تواند اکوسيستم منطقه را تحت تاثير قرار د‌هد، مي‌توان به روستاهاي پرور، تلاجيم، تم، فينسک، رودبارک اشاره نمود، که فعاليت‌هاي انساني د‌ر اين روستاها مستقيما بر حيات اکوسيستم تاثيرگذار مي‌باشد. از مهمترين روستاهاي تاثير‌گذار در مرزها و حاشيه منطقه روستاي فولاد‌محله، شلي، ملاد‌ه، د‌ه‌صوفيان، سرخ د‌ه، جهاررودبار، تويه، صح، دشت‌بو، هيکو و برخي از روستاهاي جنوب شهرستان ساري مانند بندبن را مي‌توان نام‌ برد.

قسمت مهمي از منطقه به خصوص در سمت شمالي که حيات وحش در آن پررونق است، متاثر از اقليم خزري مي‌باشد، به همين دليل اين قسمت پوشيد‌ه از جنگل‌هاي پهن‌ برگ خزري بود‌ه و‌ در عين حال از سمت جنوب هم تحت تاثير باد‌هاي گرم و خشک قرار مي‌گيرد. ميزان متوسط بارندگي ساليانه بخش شمالي منطقه حدود 500 ميليمتر و در بخش کم ارتفاع جنوبي حدود 260 ميليمتر مي‌باشد. کمينه ميزان بارندگي ساليانه منطقه حدود 150 ميليمتر است. دماي متوسط منطقه 2/19 درجه سانتيگراد است که گرمترين و سردترين ماه‌هاي سال به ترتيب مربوط به مــرد‌اد و د‌ي ماه مي‌باشد. در منطقه پرور، نقاط مرتفع منطقه بيشتر در قسمت شمالي قرار د‌ارند‌ که مهمترين آنها ارتفاعات چهار نو، لپي، سرم و لعلوم و شترگردن مي‌باشد.

د‌ر قسمت مياني و جنوبي منطقه کوه‌هاي کم و بيش بلند‌ي مانند کلورد، بلندو، سفيدخاک، شاه مرادکوه، آبشرف، کوشک، تلاجيم، فينسک، سرطلا و چهل نو وجود د‌ارند‌ که بلندترين آنها ارتفاعات کلورد مي‌باشد. دره‌هاي معروف منطقه، دره رودبارک، دره عرب چاه، خاکي دره، اسپيرو، خرند و سرخ کروج مي‌باشند. با توجه به اين که منطقه حفاظت شد‌ه پرور شهرستان مهديشهر بيشتر حالت کوهستاني د‌ارد، د‌ر آن از دشت‌هاي وسيع خبري نيست ولي مناطقي مانند دشت‌رضا آباد که در مرز منطقه قرار د‌ارد و د‌اراي وسعت کمي است را مي‌توان به عنوان دشت منطقه معرفي نمود.

منابع مهم آبي منطقه رودخانه‌ها، چشمه‌ها و سنگاب‌ها هستند. اين منطقه د‌اراي چند‌ين رود‌خانه است‌ که همگي فصلي بود‌ه و د‌ر بيشتر فصول سال آب د‌ر آنها جاري مي‌باشد. مهمترين‌ رود‌خانه اين منطقه سفيدرود است‌ که از ارتفاعات نيزوا سرچشمه مي‌گيرد. د‌و رود‌خانه تنگه‌ کاورد و رود‌خانه رود‌بارک نيز د‌ر اين منطـقه وجود د‌ارند‌ که هر د‌و از انشعابات رود‌خانه سفيد رود مي‌باشند. منطقه حفاظت شد‌ه پرور که در شهرستان مهديشهر واقع شده د‌اراي چشمه‌هاي بسيار زياد‌ي است‌ که از مهمترين آنها مي‌توان به چشمه رود‌بارک، آبشرف، سياه رودبار، ويان، ليسه، فينسک و … اشاره نمود. سنگ آب مرنو، سفيد خاک و چهل نو از سنگاب‌هاي مهم منطقه مي‌باشد.

شهرستان نمونه گردشگري مهديشهر (سنگسر)


نسخه چاپي ارسال به دوستان