تاریخ 1396/06/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره برو جستجو جستجوی پیشرفته  
رئيس شوراي مرکزي بنياد توسعه و آباداني سمنان :
وزرا بايد انتظارات جامعه را برآورده سازند

آموزش وپروش به عنوان نظامي بنيادي،درشکوفايي استعدادهاي جوانان وپلي حساس درانتقال معارف وميراث گذشتگان به عزيزترين وسرشارترين سرمايه وذخيره ي آينده ي اين ملت،مهمترين نقش رادرجامعه به عهده دارد.ازسوي ديگرتوسعه وپيشرفت هرجامعه درگرو کارکردآموزش وپرورش است،ونهادآموزش وپرورش باپذيرش چنين نقشي،امانتدارگرانبهاترين سرمايه هاي کشوروجامعه است.آموزش وپرورش استان سمنان نيزنه تنهاازاين قاعده مستثني نبوده،بلکه باتعليم وتربيت نسل جوان وپرورش استعدادهاي اين منطقه،هرساله آنان راروانه دانشگاههاي مختلف کشورمي نمايد،تادرچرخه ي امورمملکت،مددکاروياري رسان آيندگان باشد.به همين منظوردرآستانه ي آغازسال تحصيلي جديد،وبيان برخي موانع درراه توسعه ي تعليم وتربيت استان وشهرسمنان،چهارمين جلسه ي بنيادتوسعه وآباداني سمنان درامسال، باحضورمديران آموزش وپرورش استان وشهرستان وجمعي ازاعضاي اين تشکل مردمي، درمحل خانه ي معلم سمنان برگزارگرديد.دراين جلسه دکترمصطفي کواکبيان،نماينده ي مردم تهران،اسلامشهر،ري وشميرانات درمجلس شوراي اسلامي،باتبريک فرارسيدن عيدقربان ودهه ي امامت وولايت،به بيان ويژگي هاي ايثار،اخلاص،وازخودگذشتگي فلسفه ي حرکت حضرت ابراهيم(ع)درواقعه ي عيدقربان پرداخت وگفت:"انتظار اين است که درمسايل مختلف جامعه به اين مواردبه عنوان تحقق مدينه ي فاضله توجه شد."

وي با اشاره به هفته ي دولت وگراميداشت يادوخاطره ي شهيدان رجايي وباهنربااشاره به ذکرخاطره اي از ساده زيستي وفروتني شهيدرجايي يادآورشد:"تازمانيکه اين اصول خدمتگزاري به مردم دربين مسئولين رعايت نشود،اعتماد عمومي درجامعه کم رنگتر ميگرددوبين مردم ومسئولين فاصله مي افتدکه اين يک آسيب جدي درجامعه است."

دکترکواکبيان دربخش ديگري ازسخنان خودضمن قدرداني ازتلاشهاي مستمرمديرکل آموزش وپرورش استان وديگرخدمتگزاران اين عرصه درسطح استان،وضعيت تعليم وتربيت دانش آموزان سمناني رامطلوب ارزيابي کردوگفت:"شاخص هاي رشدآموزشي وعلمي استان وسمنان گواه اين ادعاست که فعاليت هاي مثبتي در اين حوزه انجام پذيرفته که انتظاراين است در سال تحصيلي جديداين اقدامات شتاب بيشتري بگيرد."

عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مظلوميت آموزش وپرورش در زمينه هاي مالي واعتباري خاطرنشان کرد:"انتظار اين است که وزيرجديدآموزش وپرورش با جديت بيشتري در اين حوزه ورود پيدا کند،ومجلس شوراي اسلامي نيزباتمام قدرت وبر اساس اختيارات موجودبراي رفع موانع وبهبود وضعيت رفاهي ومعيشتي جامعه ي فرهنگيان وبازنشستگان تلاش خواهد کرد."

وي در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به روند برگزاري جلسات مجلس شوراي اسلامي در موضوع راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم،ابرازاميدواري کرد،علي رغم برخي ايرادات وانتقادات دولت دوازدهم بتواندانتظارات جامعه را برآورده سازدوبعد نظارتي مجلس نيزدر اين زمينه دقيقترعمل نمايد.

دکتر احمد همتي نماينده ي مردم شهرستان هاي سمنان،مهديشهر وسرخه در مجلس شوراي اسلامي نيزدراين نشست با اشاره به هفته ي دولت وسالروزشهادت معلم شهيدرجايي ودرخشش کم سابقه وافتخارآفريني دانش آموزان استان درجشنواره هاي مختلف وکنکورسراسري خاطرنشان کرد:"اين موفقيت هانشان داده که آموزش وپرورش استان وشهرستان پوياتراز هميشه به سوي دانايي گام برمي داردکه بايدتلاش هاي اين نهادهدف گذاري وحمايت شود."

وي با اشاره به بيان برخي از معضلات حوزه آموزش وپرورش به ويژه مشکلات فرهنگيان ومعلمان يادآورشود:"طرح ايجادسازمان نظام معلمي درکشوربااصلاحاتي تحت عنوان فرهنگيان مطرح ودربرنامه ي ششم هم تصويب شده که درراستاي رفع بسياري ازاين معضلات گره گشا خواهدبودکه يکي از خواسته هاي مجلس ازوزيرجديدآموزش وپروش بر اين محوراست که درشوراي عالي آموزش وپرورش نيزاين موضوع مطرح گرديده است."

وي برتلاش درجهت رفع مشکلات قشرفرهيخته فرهنگيان ودانش آموزان تاکيدوتصريح کرد:"درآستانه ي سال تحصيلي جديدنبايداين قشردرگيرمشکلات اوليه آموزشي ورفاهي باشند،تابا فراغ بال بيشتربه تعليم وتربيت بپردازند."

مديرکل آموزش وپروش استان سمنان نيزدر اين نشست با ارايه ي گزارشي ازاقدامات وفعاليت هاي انجام شده اين اداره ي کل دردولت يازدهم يادآورشد:"برنامه هاي آموزش وپروش دولت يازدهم بسياري ازمشکلات آموزشي استان راحل کرده است که انتظارمي روددردولت دوازدهم برخي ازمشکلات موجودنيزبرطرف شود."

محمدرضا جهان بااشاره به بازگشايي مدارس وآغازسال تحصيلي جديدبه بيان آماري در اين رابطه پرداخت وازآمادگي حدوديک هزارمدرسه براي پذيرش دانش آموزان درسال تحصيلي جديددر استان خبرداد.

وي ازرشدبالاي علمي وآموزشي دانش آموزان استان وشهرستان سمنان درکسب رتبه هاي برتربه عنوان يک موفقيت براي منطقه يادکردوگفت:"کمبوداعتبارات بودجه اي،کمبودفضاي آموزشي دربرخي نقاط به دليل عدم توازن رشد جمعيت مهاجرپذير،کمبودنيروي انساني ازجمله معلم درمقطع ابتدايي و...به عنوان برخي ازچالش هاي حوزه ي آموزش وپرورش است که اين امرحتي روندپيشرفت طرح هاي عمراني اين نهادرابا مشکل مواجه کرده که سعي داريم اين موانع رابا کمک انجمن خيرين مدرسه سازوديگرتشکل هاي مردم نهادبرطرف کنيم."

رضايي رئيس اداره ي آموزش وپرورش شهرستان سمنان نيزبا ارايه ي آمارو گزارشي ازاقدامات انجام شده براي آماده سازي مدارس سمنان جهت استقبال ازدانش آموزان دراول مهر،خاطرنشان کرد:"تمام موفقيت هاودستاوردهاي امروزآموزش وپرورش اين شهرستان،نتيجه ي تلاش وکوشش ارزشمندم همه ي همکاران،معلمان فرهيخته وبرخي اولياي دانش آموزان است که باشايستگي وبه دورازهرگونه بزرگنمايي توانسته اندحلاوت موفقيت رادرکام شهروندان سمناني شيرين وگواراکنندکه البته در اين راه برخي موانع نيزازجمله موج ثبت نام دانش آموزان درمدارس سمنان درسه مقطع حساس وجودداشت که تا حدودي مديريت گرديد."

درابتداي اين نشست غلامرضاسالارمديرعامل بنيادتوسعه وآباداني سمنان پس ار ارايه ي گزارشي ازرونداقدامات انجام شده بنيادتوسعه در رابطه با برگزاري همايش ملي انتقال آب درياچه ي خزربه سمنان،ازمديران ارشد آموزش وپرورش استان وشهرستان خواست که درزمينه ي ساماندهي ساختمان هاي قديمي وتسريع دررونداجرايي پروژه هاي عمراني آموزش وپروش اقداماتي صورت گيرد.

همچنين در اين جلسه عباس آلبويه نائب رئيس جديدشوراي شهرپنجم سمنان،با اشاره به کاهش قدرت درنظام آموزش وپروش ازمعلمي به دانش آموزي،در رابطه بامعضل سرويس دهي مدارس درسمنان ولزوم ساماندهي آن وهمچنين لزوم تغييردرنحوه ي صحيح استخدام درآموزش وپروش مطالبي را ارايه کرد.

منصورفرزامي راد،فرهيخته واستادبازنشسته ي آموزش وپروش نيزبا اشاره به ارتباط مشکلات آموزش وپرورش در بعد کشوري،خواستاراتخاذواجراي سياست هاي ابلاغي تحول نظام آموزش وپروش درکشورشدوازفقدان جذب نخبگان دراين حوزه به عنوان يک آسيب يادکرد.

ابوالقاسم کواکبيان سرپرست روزنامه ي پيام نيزبا تاکيدبرحمايت ازمديران بومي درحوزه ي تعليم وتربيت وفرهنگ،ازدغدغه ي عدم کشف استعدادهاي درخشان دانش آموزي وفرارمغزها گفت وبا اشاره به ابلاغ مقررات سخت گيرانه ي جديدآموزش وپروش خواستار تغييروتسهيل دراين رابطه درجهت جذب سريعترمعلمان بارويکردشايسته سالاري شد.

اکبرطحان عضوارشدبنيادتوسعه وآباداني سمنان نيزبااشاره به اتخاذ برخي سياست هاي تبعيض آميز آموزش وپروش دربرخي از مدارس سمنان خواستارساماندهي به موضوع حق التدريس هاي خصوصي وقيمت گزاف برخي ازمعلمان دراين زمينه شد.

محمودصوفي آبادي،استاددانشگاه وحقوقدان نيزدر اين نشست بااشاره به برخي معضلات اداره ي مدارس قديمي درمناطق مختلف شهرسمنان ازجمله منطقه ي محلات،خواستارساماندهي بحث هدايت تحصيلي دانش آموزان ورفع نگراني والدين دراين رابطه شد.

مجيدنظري عضو شوراي شهرسمنان نيز با اشاره به برخي معضلات ثبت نام دانش آموزان درمقاطع مختلف تحصيلي درشهرسمنان برلزوم اتخاذسياست هاي مدبرانه ازسوي مسئولين آموزش وپرورش تاکيدکرد.

لزوم توجه به قشربازنشستگان آموزش وپروش،توزيع نامتناسب اعتبارات عمراني آموزش وپروش دراستان،لزوم شکوفايي استعدادهاي درخشان دانش آموزان،تقويت فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان درميادين مختلف،سرانجام ساماندهي مدارس هوشمندوطرح هاي فرهنگي آموزش وپرورش مثل طرح مدارس امين،لزوم تغييرديدگاه توسعه طلبانه به مسايل آموزش وپروش ازنگاه مديران بومي،توجه به مدارس واستعدادهاي روستايي،استفاده ازنيروهاي بالقوه بانوان درعرصه ي آموزش وپروش استان،ساماندهي دانش آموزان پناهنده واتباع بيگانه درسمنان،ايجادنشاط وپويايي دربدنه ي آموزش وپروش ومدارس،لزوم ارتقاء وتوجه به اصل 30قانون اساسي دربرخورداري آحادمردم ازحق تحصيل،و...ازجمله مواردي بودکه اعضاي بنيادتوسعه وآباداني سمنان دراين ديدارمطرح نموده وخواستارتوجه ومرتفع نمودن آن ازسوي مديران ارشد آموزش وپروش استان سمنان شدند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان