تاریخ 1392/12/20 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3598 برو جستجو جستجوی پیشرفته   روي زشت زندگي در پشت چراغ هاي قرمز! 

اشاره:
...چراغ قرمز مي شود، منتظر مي ماني که چراغ سبز شود و زودتر به خانه برسي و خستگي يک روز کاري را از تن بيرون کني،در روياهايت فرو رفته اي که دستهايي بر شيشه مي کوبد، "آقا گل مي خواي؟نرگس،مريم ،رز، هر کدومشو دوس دارين بدم"،فال چي؟"فالت بگيرم؟"... ناگهان دود تند اسپند تا جان خسته ات مي دود ...
  در هياهوي گل و فال و اسپند هستي که چراغ سبز مي شود و بايد بروي.اما ذهنت همانجا در پشت  چراغ قرمز مي ماند.
سال هاست که چگونگي و چرايي کمک به متکديان خياباني دغدغه ذهني بسياري از افراد جامعه است.آنچه در پي مي آيد جستجويي براي پاسخ به اين پرسش ساده است که از نظر مي گذرد.

***************

يک مدرس آموزش خانواده: تکدي گري تشديد کننده انحرافات و آسيب هاي اجتماعي است
عليرضا يوسفي کارشناس ارشد علوم تربيتي و مدرس آموزش خانواده، گفت: تکدي گري بهره مندي از دسترنج ديگران از طريق درخواست و اظهار عجز و درماندگي است که در حيطه علم جامعه شناسي نه تنها يک انحراف و معضل اجتماعي به شمار مي رود بلکه خود بيانگر وجود معضلات خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي مانند فقر، بي سوادي و مهاجرت بوده و هم تشديد کننده انحرافات و آسيب هاي ديگر اجتماعي نظير اعتياد و سرقت است.
وي اظهار کرد: اين پديده چهره جوامع و محيط هاي مبتلا به خود را به زشتي معرفي کرده و عزت اجتماعي را خدشه دار مي کند.
اين کارشناس ارشد علوم تربيتي در پاسخ به اين پرسش که عوامل رواني و فردي موثر در ظهور پديده تکدي گري چيست؟ گفت: پژوهش ها نشان مي دهد بخش قابل توجهي از متکديان، افراد مبتلا به  اختلالات رواني- ذهني هستند و در بسياري از موارد نيز اين افراد از سوي افراد ديگر به اين رفتار ناهنجار اجتماعي گمارده شده و مورد تشويق و يا حتي تهديد براي ادامه آن قرار مي گيرند.
يوسفي با بيان اينکه در برخي موارد متکدي تنها به دليل عادت و لذتي که از اين کار مي برد گدايي مي کند، خاطرنشان کرد: افراد متکدي به علت پايين بودن عزت نفس به راحتي براي تامين نيازهاي مادي دست نياز به سوي افراد دراز کرده و از اين راه با کمترين زحمت و بدون احساس خجالت از هزينه کرد آبروي خود، زندگي و امرار معاش مي کنند.
وي تصريح کرد: تکدي گري نيز مانند ساير آسيب هاي اجتماعي بعنوان يک بيماري و آسيب جدي در پيکره هر اجتماع، معلول بحران ها و شرايط نامطلوب اقتصادي- اجتماعي و در برخي موارد سو» مديريت ها است.
يوسفي خاطرنشان کرد: جامعه ما نيز در طي دهه هاي گذشته  و به دليل شرايط خاص فرهنگي و سياسي مانند جنگ، تحريم ها و هجوم فرهنگي دشمنان از طريق رسانه هاي جديد،متاسفانه در معرض اين هجمه ها قرار گرفته است.

تکدي گري در سمنان به دلايل افزايش مهاجرت به اين استان در حال افزايش است
اين مدرس آموزش خانواده در خصوص وضعيت تکدي گري در استان نيز گفت: در استان سمنان نيز اين پديده بنا به دلايلي از جمله مهاجرت، در حال گسترش است که پيشگيري از توسعه آن برنامه ريزي و اقدام مناسب و به موقع متخصصان و مسوولان را مي طلبد.
  تکدي گري آثار نامطلوب رواني بر فرد متکدي و ساير شهروندان مي گذارد.
وي با بيان اينکه فرد متکدي با درخواست از ديگران،در واقع آبروي خود را مي فروشد اذعان کرد: گدايي زماني که با تظاهرات رفتاري، احساسي و بدني فرد براي دريافت کمک هاي مالي بيشتر همراه باشد، کاهش احساس «خود ارزشمندي» را به دنبال دارد.
اين کارشناس ارشد علوم تربيتي تصريح کرد: اين افراد از هويت فردي و اجتماعي خود احساس رضايتمندي ندارند و گسترش اين هويت نامطلوب فردي- اجتماعي، علاوه بر آن که بر رضايت از زندگي آنها تاثير منفي مي گذارد، ممکن است نگرشي توام با بغض و کينه را نسبت به اجتماعي که آنها را به اين موقعيت وادار کرده و حتي کساني که به آنها کمک مي کنند، ايجاد نمايد و اين خود مي تواند به دادن مجوز به خود براي اقدامات تلافي جويانه، از جمله سرقت از اموال ديگران، منجر شود.
شيوه هاي جديد تکدي گري بسترهاي جديد و خطرناکي از معضلات خانوادگي و اجتماعي را ايجاد مي کند
اين مدرس آموزش خانواده در خصوص تفاوت شيوه هاي سنتي و جديد تکدي گري گفت: تفاوت روش هاي جديد با گدايي به شيوه سنتي آن در اين است که در اولي فرد کمک کننده اين توهم را پيدا مي کند که در مقابل دادن بخشي از سرمايه خود، چيزي دريافت کرده که به کار دنيا و حتي دين او  مي آيد و در دومي  فقط احساس رضايت دروني را ايجاد مي کند. ضمن آنکه شيوه هاي جديد، مانند گرفتن فال و ادعاي پيشگويي در زندگي مراجعه کننده، خود مي تواند بسترهاي جديد و خطرناکي از معضلات خانوادگي و اجتماعي را دامن بزند.
وي تصريح کرد: عنصر مشترک انواع مختلف تکدي گري، فريب دادن ديگران به منظور دستيابي به خواسته هاي مادي از سهل ترين راه ممکن است البته فريب بالاتر در روش هاي جديد اين است که کمک کننده، در نقش کمک خواهنده (متکدي) ظاهر مي شود که اين جابجايي نقش نوعي احساس کاذب  مفيد بودن را در فال گيرنده يا پيشگويي کننده ايجاد مي کند.
يوسفي با بيان اينکه شيوه هاي جديد تکدي گري نظير فروختن فال، دعا و... سبب مي شود برخي از کمک خواهنده ها کمتر از عقل، دانش ،توکل به خداوند و مشورت صاحبنظران در حل مشکلات خود استفاده کنند، افزود: البته اين روش هاي جديد باعث گردش اقتصادي مي شود با اين تفاوت که اين گردش فقط در حساب هاي در گردش متکديان اتفاق مي افتد!
کمک به متکديان خياباني در راستاي اجراي فرامين مذهبي کمک به نيازمندان يا در تقابل با يکديگر!
اين مدرس آموزش خانواده در پاسخ به اين پرسش که آيا کمک به متکديان در راستاي اجراي فرامين مذهبي است يا در تقابل با آن گفت: در معارف ديني در وهله نخست کمک کردن به ديگران با هدف رفع علت محروميت هاي آنان مورد تاييد بوده است و سپس ياري رساندن در مشکلات موردي و مقطعي مد نظر قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: طبق احاديث وارده، ارزش قرض دادن، از دادن صدقه بيشتر است، زيرا قرض دادن زمينه کارآفريني و تلاش اقتصادي را فراهم مي کند و همچنين علاوه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي مي تواند منجر به گسترش احساس ارزشمند عزت نفس فردي و اجتماعي شود و افرادي که عزت نفس دارند تن به ذلت  گناهان و انحرافات ديگر نمي دهند.
يوسفي، شناسايي نيازمندان واقعي و اقدام براي رفع حوايج آنان از سوي متوليان را امري ضروري دانست و گفت: بر اساس روايات بهترين صدقات، صدقه اي است که به اهل آن (يعني نيازمند واقعي) برسد.
معاون خدمات شهري شهرداري سمنان:بيش از 60 متکدي در سطح شهر سمنان وجود دارد/ سمنان نسبت به ساير شهرها از نظر متکدي گري در وضعيت مناسب تري است  
معاون خدمات شهري شهرداري سمنان از وجود 62 متکدي در سطح شهر سمنان خبر داد و گفت: تعداد 42 نفر از آنان داراي سن زير 18 سال (کودکان کار و خياباني) و مابقي بالاي هجده سال سن دارند.
جواد نجارياني، افزود: از تعداد 42 متکدي زير هجده سال تعداد 35 نفر از آنان را پسر و 7 نفر آنان را دختر تشکيل مي دهد.
وي همچنين اظهار کرد: نيمي از گدايان سطح شهر سمنان را اتباع افغاني تشکيل مي دهند که غالب آنها نيز فاقد کارت اقامت و يا عدم مهلت قانوني براي اقامت هستند.
معاون خدمات شهري شهرداري سمنان خاطرنشان کرد: تعداد 22 نفر از اين متکديان ايراني بوده و اغلب متعلق به يک خانواده هستند.
وي با بيان اينکه اکثر اين متکديان ساکن حاشيه هاي شهر و مناطق محروم شهر هستند تصريح کرد: فقر، اعتياد، اشتغال فصلي پدر خانواده، تعداد زياد فرزندان و... از مهمترين علل گرايش اين افراد به سمت تکدي گري است.
نجارياني متوسط درآمد روزانه هر متکدي را 300 هزار ريال عنوان کرد و گفت: معمولا مبلغ 150 هزار ريال از آن براي خريد مواد مخدر والدين صرف مي شود.
معاون خدمات شهري شهرداري سمنان گفت: متکديان بالاي هجده سال سطح شهر سمنان را که تقريبا 20 نفر هستند اغلب داراي سابقه زندان هستند و تقريبا نيمي از آنان زنان و نيمي مرد هستند.
وي در خصوص اقدامات انجام شده براي جمع آوري و ساماندهي اين افراد به خبرنگار ايسنا گفت: دستگاه هاي اجرايي نظير بهزيستي، صدا و سيما، فرمانداري، شهرداري، کميته امداد، اماکن، اتباع، نماينده قوه قضاييه، نيروي انتظامي و... در قالب يک کارگروه به مديريت فرمانداري در اين زمينه مشغول کار هستند.
وي تصريح کرد: افراد زير 18 سال هنگام جمع آوري تحويل بهزيستي شده  و تا زمان تعيين تکليف همانجا نگهداري مي شوند و افراد بالاي 18 سال نيز تحويل کلانتري مي شوند.
يک کارشناس مذهبي: نبايد دست سائل را رد کرد/انفاق يکي از راههاي رسيدن به جامعه ايده آل اسلامي است
مهدي يوسف تبار معاون فرهنگي اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان سمنان در پاسخ به اين پرسش  که آيا صدقه به متکديان خياباني هم تعلق مي گيرد؟ و اينکه اين کمک کردن ترويج متکدي گريست يا خير؟گفت: اگر معلوم باشد که فقير نيستند نبايد کمک کرد، مخصوصا اگر فرد متکدي ،قدرت کار کردن هم داشته باشد ولي اگر نمي دانيد اشکالي ندارد.  هر چند بهتر است سائل را رد نکرد.
وي اظهار کرد: يکي از برنامه هاي اقتصادي اسلام که در راستاي تکامل انسان و رسيدن به جامعه ايده آل اسلامي و مدينه فاضله تعريف شده است موضوع انفاق است که در قرآن کرارا بر آن تاکيد شده است.
وي با بيان اينکه در قرآن کرارا بر ضرورت انجام انفاق تاکيد شده، تصريح کرد: بيش از 40 بار  مشتقات "نفق" در قرآن آمده است و اهل بيت نيز نسبت به صدقه و وقف اهتمام ويژه اي داشته اند به طوري که چهارده معصوم در زندگي پربارشان صدقات و موقوفاتي داشته اند که در کتب سيره به آنها اشاره شده است.
وي خاطر نشان کرد: انفاق در اسلام در يک نگاه کلي به دو دسته کلي واجب (خمس، زکات، نذر واجب، کفاره) و مستحب مانند (صدقه، وقف و نذورات مستحبي)  تقسيم مي شود که هر کدام احکام خاص خود را دارد.
اين کارشناس مذهبي با بيان اينکه در فرامين مذهبي بر کمک به فقرا تاکيد شده است، تصريح کرد: مورد مصرف صدقه فقرا» جامعه هستند که البته کسي که صدقه مي دهد بايد عزت نفس صدقه گيرنده را حفظ کند و با او با بي احترامي برخورد نکند.
وي همچنين با اشاره به اينکه روايات، صدقه را تنها کمک به فقير نمي دانند، تصريح کرد: انجام کار خير و نيکي در مورد افراد ثروتمند نيز صدقه شمرده شده است و همچنين در بعضي روايات آموختن علم و دانشي که موجب رشد و هدايت کسي گردد، صدقه به حساب آمده است.
يوسف تبار در پاسخ به اين پرسش که ثواب و اجر کسي که صدقه مي دهد و وقف مي کند چيست؟ به حديثي از امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت: "صدقه فقر را از بين مي برد ، عمر را زياد مي کند و هفتاد مرگ بد و ناگهاني را در دفع مي کند".
معاون فرهنگي اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خيريه استان همچنين با اشاره به حديثي از امام جعفر صادق(ع) گفت: سه چيز پس از مرگ مومن هم خيرش به وي مي رسد: فرزند براي او آمرزش خواهي و طلب مغفرت کند صدقه جاريه و سنت و روش پسنديده اي که پس از وي بدان عمل شود.
يوسف تبار در مورد بهترين صدقه نيز گفت: در روايت اسلامي امور مختلفي به عنوان بهترين صدقه معرفي شده است مثلا اينکه بهترين صدقه آن است که انسان در حال صحت و سلامت و در عين علاقمندي به چيزي آن را صدقه دهد و يا اينکه بهترين  صدقه آن است که از طرف فردي که خود تنگدست است در پنهاني به فقير داده شود.
وي اظهار کرد: صدقه زبان که با آن خونها حفظ شود و امور ناگوار دفع گردد و نفعي به برادر مسلمان برسد از ديگر اموري است که از بهترين صدقه ها شمرده شده است.
اين کارشناس مذهبي ادامه داد: حرف خوب، کمک به ضعيفان، کمک به علم آموختن مسلمان، خنک کردن و سيراب کردن جگر سوزان و صدقه بر اسيري که چشمانش از گرسنگي بي فروغ و سبز گشته است همه از انواع بهترين صدقات شمرده شده اند.
وي تصريح کرد: البته اين روايات هيچگونه تعارضي با هم ندارند و هر کدام متناسب با شرايط و وضع موجود ،بهترين صدقه به شمار مي آيند و به عبارت ديگر بهترين، صدقه بودن عملي، از جهتي خاص و شرايطي مخصوص منافاتي با بهترين صدقه بودن عمل ديگري از جهتي ديگر و در شرايط خاص خود ندارد و هر کس به هر کدام عمل کنند بهترين صدقه را انجام داده و بهترين پاداش را نيز دريافت مي کند.

گزارش  از:  آذر پژمان
 خبرنگار ايسنا-منطقه سمنان