تاریخ 1392/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3373 برو جستجو جستجوی پیشرفته   گفتاري به انگيزه مهمترين رويدادهاي چند روز اخير استان
 زخم هاي کهنه  
نويسنده : روح اله صحت گو

حماسه سياسي و اقتصادي لازمه يک ديگر
چند سالي مي شود که نامگذاري سال ها رنگ و نشاني از اقتصاد دارد. اصلا ح الگوي مصرف مقدمه اي شد براي همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادي نيز پيش درآمدي براي حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني بود و اين همه مضمون نام هاي اين ساليان است.
امسال در چشم انداز رهبري نظام موسم حماسهآفريني است. ترديدي وجود ندارد که در يک دهه اخير تقابل غرب با ايران بارها در عرصه هاي هم انديشي منتج به تصويب قطعنامه هاي ضدايراني خود را نشان داده و گويي که راه مقابله با اين بحران آفريني ها، خوداتکايي در عرصه هاي زيرساختي است. خاصه اين که در افق چشم انداز 1404 نيز ايران قرار است کشوري نقشآفرين در جهان اسلا م شود.
يکي از نکاتي که در اين سال ها باعث شده که بستر تحريم ها براي غرب مناسب به نظر رسد، اين است که درآمدهاي کلا ن ملي و در راس آنها درآمدهاي ناشي از صادرات نفت دست مديران اجرايي را در تامين بودجه واردات بازگذاشته و فارغ از آن که سبب شده تا در سايه اعمال چنين سياست هايي برخي بخش هاي اقتصاد خصوصا در حوزه هاي نساجي، کشاورزي و دامپروري با چالش جدي مواجه شود. شرايط رشد برخي فرصت هاي رانتي را نيز براي عده اي سودجو و آسايش طلب ايجاد کرده است. البته نمي توان کتمان کرد که يکي از راه هاي تامين نياز داخل در کوتاه مدت واردات است اما تکيه به اين راهکار در اين سال ها از يک سو سبب خشک شدن چشمه توليد در برخي حوزه ها شده و از سويي ديگر نيز گراني ارزهاي بين المللي و کاهش ارزش پول ملي باعث شده تا کالا هاي خارجي فارغ از کيفيتشان بسيار گران تر از ارزش واقعي شان باشند و تضعيف توليد ملي که حاصل اعمال يک سري سياست هاي غلط بوده است نيز مزيد بر علت شده تا يک سري از شهروندان چونان که بارها در کلا م مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، کارشناسان و نيز کانديداهاي رياست جمهوري در اين روزها آمده است نيازمند توجه جدي مسوولا ن باشد. از اين رو است که عنوان شده سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي زمان اعمال يک سري تغيير رويه ها در تجارت و سياست است تا با اتخاذ برخي مواضع پيشگيرانه چاره اي که قرار است فردا و فرداها اجرايي شود همين امروز مورد استفاده قرار گيرد.
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بي شک لا زم و ملزوم يک ديگر است. مسير حماسهآفريني نيز همان مسير پيشرفت و توسعه است که هدف غايي اين همه تحقق چشم انداز کشور است.
کانديداهاي اين روزهاي انتخابات رياست جمهوري که توانسته اند شرايط احراز صلا حيت ها را از شوراي نگهبان کسب کنند، شايد بد نباشد در کنار نقد عملکرد دولت ها و انتقاد از رقبايشان تمرکز جدي روي اين مقوله داشته باشند و راه چاره براي حل اين دغدغه بزرگ مردم و دلسوزان بينديشند.

طرح هايي براي حفظ منابع طبيعي و آبخيزداري استان
اخيرا معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به اهميت توجه معدن داران به حفاظت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور گفته است، اراضي ملي که داراي گونه هاي ممنوع القطع و ذخيره گاه مي باشند مجوز فعاليت معدني نمي گيرند.
اين اظهارنظر جدي و نيز همچنين طرح خروج دام از جنگل هاي کشور مواردي است که در آخرين روزهاي کاري دولت دهم اتخاذ گرديده اما به طور يقين واکنش هايي را در پي داشته است.
طرح خروج دام از جنگل هاي کشور از جمله برخي مناطق حفاظت شده استان ما سمنان حدود پنجاه سال پيش و همزمان با رشد بي رويه چراي دام ها در مراتع و عرصه هاي جنگلي کشور به ذهن کارشناسان رسيد و پس از چانه زني هاي بسيار سازمان محيط زيست پذيرفت، اجراي آن را از دولت بخواهد. با وجود هزينه هاي بالا ي اجراي چنين طرح گسترده اي دولت راهي جز پذيرش اين طرح را نداشت. چرا که در صورت ادامه حضور چهارپايان در مراتع و بروز خشکسالي هاي پي درپي بعيد نبود کشور تا نيم قرن ديگر از هرگونه منابع پوششي خاک محروم شود. با اين همه اجراي چنين طرحي نياز به آموزش و فرهنگ سازي در ميان مردم محلي داشت که کار اجراي طرح را کندتر و کندتر مي کرد، اما حال به نظر مي رسد پس از چند سال فراز و فرود عدم ورود دام ها به مناطق تعيين شده از سوي مردم و دولتيان پذيرفته شده به ناگاه ورق برگشت و اکنون برخي مسوولين دولتي با غيرعملي خواندن طرح قبلي عملا  به روستاييان مي گويند که حق دارند درباره جنگل هاي خودشان تصميم بگيرند!
بايد گفت که سرانه جنگل در کشور يک چهارم متوسط جهاني است و با سپرده شدن مديريت جنگل ها به مردم همين ميزان نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين در حالي است که بر اساس قانون تا افق 1404 بايد وضعيت جنگل هاي کشور به حالت متعادل تري از قبل برسد. البته بايد گفت که براي رسيدن به اين ميزان بايد کساني مديريت جنگل ها را به دست بگيرند که آگاهي شان از محيط زيست و منابع طبيعي محدود نباشد. در اين زمينه و در مورد هم طرح خروج دام ها از جنگل ها و هم طرح اخير منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان در رابطه با عدم ارائه مجوز فعاليت معدني براي اراضي ملي داراي گونه هاي ممنوع القطع و ذخيره گاه بايد دقت کافي کرد و نگذاشت منابع طبيعي تحت تاثير تصميمات غيرکارشناسي قرار گيرد.

مشکلا ت ارز مرجع براي داروها
در روزهاي پرتلا طم تبليغات انتخابات يازدهم رياست جمهوري اين روزها بحران دارو آرامآرام در ميان دردهاي فراوان بيماران رسوخ مي کند و در ميان تنها بيماران مي مانند و دردي فراتر از درد بيماري، آن هم سرگرداني ميان داروخانه ها و اتاق مسوولين که در اين ميان بيماران ديابتي، کليوي و سرطاني با مشکلا ت عديده اي روبه رو هستند. پس از آن که ارز مرجع از داروها کم کم حذف گرديد اکثر نمايندگان مجلس و خصوصا نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلا مي که عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس به شمار مي رود، از افزايش قيمت دارو در روزهاي آينده خبر دادند.
در طول يک سال گذشته دولتمردان بارها از کنترل بازار دارو و قيمت هاي آن سخن به ميان آورده اند اما آنچه مردم و بيماران با آن دست به گريبانند افزايش قيمت داروهاي توليد داخل  وارداتي در سايه پوشش ضعيف بيمه هاي پايه است. افزايش قيمتي که با حذف ارز مرجع دارو از ابتداي سال جاري سرعت بيشتري گرفته و قيمت همه اقلا م دارويي توليد داخل را بين 10 تا 30 درصد افزايش داده است.
هرچند که رئيس انجمن داروسازان معتقد است داروها گران نمي شود بلکه قيمت واقعي خود را پيدا مي کنند که اين اصلا ح قيمت ها در نهايت باعث رونق بخش توليد دارو خواهد شد و از آسيب ديدن صنايع دارويي جلوگيري خواهد کرد اما دود اين افزايش سرسامآور به چشم شهروندان به ويژه بيماران مي رود.