تاریخ 1391/12/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3324 برو جستجو جستجوی پیشرفته   ادعاي تازه يکي از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک;
 بازداشتگاه کهريزک دست گل اصلاح طلبان است 

سرويس سياسي :
هفته گذشته دومين و سومين جلسه دادگاه غيرعلني  پرونده موسوم به بازداشگاه کهريزک در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور مستشاران، متهمان اين پرونده و برخي از شکات و خانواده هاي آنان برگزار گرديد.
به گزارش خبرگزاري ها و سايت هاي خبري کشور سيدحسن کمالي وکيل خانواده کامراني، ميرمجيد طاهري وکيل مدافع خانواده روح الاميني، صالح نيکبخت وکيل مدافع خانواده جوادي فر در اين دادگاه حضور داشتند.
براساس گزارشات منتشره در اين جلسات قاضي سعيد مرتضوي متهم اصلي پرونده موسوم به بازداشگاه کهريزک همراه با تيم حفاظتي و تحت تدابير شديد امنيتي از درب پشتي دادگاه کيفري استان تهران وارد دادگاه گرديد.
همچنين علي اکبر حيدري فرد متهم رديف دوم پرونده حادثه بازداشگاه کهريزک همزمان با ورود قاضي مرتضوي وارد دادگاه شده است. اما اين بار برخلاف دادگاه اول که در تاريخ هشتم اسفندماه جاري برگزارشده بود. قضات متهم دراين پرونده ميان خبرنگاران حاضر در محل رفته و علاوه بر گفت وگو مستقيم به آنها اجازه عکس گرفتن هم داده اند. ولي دراين ميان مثل دادگاه اول آقاي «ح.ز.د»  سومين متهم اين پرونده در جلسه دادگاه حضور پيدا نکرده بود اما وکيل وي حضور داشته است.
در جلسه اول دادگاه شکات و اولياي دم سه نفر از جان باختگان بازداشتگاه کهريزک مشروحا"  شکايت خود را بيان کردند و دو نفر از وکلاي آنها نيز به ارائه توضيحات و دفاعيات موکلان خود پرداختند. در جلسات هفته گذشته هم  «صالح نيکبخت» وکيل مدافع خانواده جوادي فر شکايت موکل خود را بيان کرد و درادامه قضات متهم در اين پرونده به ارائه دفاعيات خود پرداخته اند.
گفتني است دادستاني تهران در کيفرخواست پرونده کهريزک سه نفر از قضات تعليقي اين پرونده را به «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، متن کامل کيفرخواست صادره از سوي دادستاني تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهريزک به شرح زير است:
در پرونده شماره 900037 جرياني در شعبه پانزدهم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت، آقايان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضي معلق قوه قضاييه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود.
2- «ع. الف. ح» فرزند محمدعلي داديار معلق از خدمت دادسراي عمومي و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غيرقانوني.
3- «ح. ز . د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسراي عمومي و انقلاب تهران حسب شکايت آقايان جوادي فر و عبدالحسين روح الاميني متهم است به مشارکت در بازداشت غيرقانوني.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي و تبعيت از تصميم دادگاه بر جلب به دادرسي که طي دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ /11 /10 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامي با رعايت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم.
همچنين معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران درخصوص قرارهاي صادره از سوي بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسراي کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابي به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهريزک به شرح ذيل اظهارنظر کرده است:
بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسراي کارکنان دولت
سلام عليکم;
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ /11 /10 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومي جزايي تهران داير بر جلب به محاکمه با قرار مجرميت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذيل موافقم:
1-1- آقاي «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غيرقانوني بازداشت موقت و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق عمد يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود.
1-2- آقاي «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غيرقانوني بازداشت موقت.
1-3- آقاي «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غيرقانوني بازداشت موقت.
2- با قرارهاي منع تعقيب صادره نسبت به اتهامات آقايان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» داير بر «آمريت در شکنجه» و «بازداشت غيرقانوني و بدون تفهيم اتهام» موضوع شکايت آقايان عليزاده ميانجي، نصراصفهاني، سلطاني و عابدين زاده موافقم.
3- همچنين با قرارهاي منع تقعيب صادره نسبت به اتهام آقاي «س.م» داير بر«عدم نظارت بر زندان هاو بازداشتگاه هاي حوزه قضايي» و «کوتاهي در اجراي دستور مراجع رسمي کشور در انتقال بازداشت شدگان کهريزک به زندان اوين» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقيب صادره نسبت به اتهام آقاي «س.م» داير بر «نشر اکاذيب به قصد تشويش و فريب افکار و اذهان عمومي» به لحاظ فقد دليل موافقم.
5- همچنين با قرار منع تعقيب صادره نسبت به اتهام آقاي «ع.الف.ح» دائر بر«آمريت در ضرب و جرح شکات در حياط پليس پيشگيري» به لحاظ فقد دليل موافقم.
6- با قرارهاي منع تعقيب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بيان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضايي به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده هاي دستگيرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهاي مجرميت مندرج در بند يک به شرح آتي کيفرخواست صادر خواهد شد.
قاضي سعيد مرتضوي متهم اصلي پرونده کهريزک که پس از برگزاري جلسه دوم دادگاه رسيدگي به موضوع بازداشتگاه کهريزک در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با بيان اينکه هنگام وقوع حادثه کهريزک درمرخصي بودم و اتهام مشارکت و معاونت عليه من صحيح نيست مدعي شد; دستورات مبني بر بازداشت موقت و تاييد بازداشت موقت را قضات ديگري داده اند.
به گزارش خبرگزاري دولتي مهر، مرتضوي درباره اتهام مشارکت در بازداشت نيز گفت: انتصاب اتهام مشارکت به کسي داده مي شود که در آن موضوع دخالت داشته باشد. در آن زمان من براي دفاع از تز دکترا در مرخصي بودم. قاضي دستور بازداشت دهنده و تاييد کننده نيز دو نفر بودند.
سعيد مرتضوي با اشاره به سه ايراد در صلاحيت دادگاه رسيدگي به پرونده قضات تعليق شده کهريزک، گفت: موضوع در حدي نبود که 5 قاضي به آن رسيدگي کنند.
اما عبدالحسين روح الاميني پدر مرحوم محسن روح الاميني پس از پايان دومين جلسه دادگاه کهريزک درجمع خبرنگاران با بيان اينکه ما از روند رسيدگي به پرونده کهريزک تا اين لحظه رضايت داريم، گفت: متاسفانه ما هيچ اثري از تنبه، پشيماني و مسووليت  پذيري در دفاعيات متهم اصلي پرونده مشاهده نکرديم.  
وي همچنين در پاسخ به اظهارات قاضي مرتضوي مبني براينکه زماني که اتفاقات کهريزک رخ داد در مرخصي بودم و در حال آماده کردن رساله دکتري بوده ام، اظهارکرد:چه طور يک فردي که مسئول است در دوران ماجراي انتخابات 88 براي دفاع از دکتراي خود به مرخصي مي رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هيچ تقصيري نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاري هاي کشور، وي درپاسخ به اظهارات خبرنگاران که بيان مي کردند، آقاي مرتضوي گفته که دادگاه و قاضي اين دادگاه صلاحيت رسيدگي ندارند، گفت: بچه هاي ما در تصادفات و زلزله کشته شدند و شايد اين گونه نمردند، البته ما در جايگاه رسيدگي قضايي نيستيم و نمي توانيم اظهارنظر کنيم.
وي در پاسخ به اينکه آيا اتهام معاونت در قتل نسبت به متهم اصلي اين پرونده شامل پرونده پسر شما هم مي شود؟ گفت: اين موضوع جاي بحث دارد البته ما شکايت خود را ارائه داده ايم که چرا اتهام معاونت در قتل شامل پرونده پسر من نشده است.
به گزارش ايسنا، روح الاميني درباره اينکه چند جلسه ديگر رسيدگي به پرونده کهريزک تمام مي شود، گفت: بايد اين سوال را از قاضي بپرسيد.
در ادامه، علي کامراني پدر يکي ديگر از قربانيان حادثه کهريزک در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: متهم اصلي اين پرونده تمام عناوين اتهامي را رد مي کند و علاوه بر اينکه ايشان عالي ترين مقام قضايي بوده ولي اتهامات وارده نسبت به خود را رد کرده و خودش را تبرئه مي کند.
وي ادامه داد: متهم اصلي اين پرونده به کرات عناوين اتهامي نسبت به خود را رد کرده و لايحه دفاعي که ايشان ارائه داده، تکراري است و بنده مطلب جديدي در دفاعيات ايشان نديدم.
همچنين پدر مرحوم جوادي فر يکي ديگر از قربانيان پرونده کهريزک نيز تاکيد کرد که دادگاه رضايت بخش بوده است.
وي ادامه داد: عليرغم اينکه ما دوست داريم جلسات دادگاه به صورت علني برگزار شود ولي متاسفانه جلسات غيرعلني شد.
براساس اين گزارش آقاي جوادي فر در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران که از وي پرسيد گويا شما امروز در جلسه دادگاه حالتان بد شده است، گفت: بنده فشار خون دارم و بايد قرص مي خوردم و به دليل اينکه قرصم را نياورده بودم حالم بد شد. دليل ديگري نداشت.
با اين حال وکيل مدافع اولياي دم يکي از کشته شدگان حادثه کهريزک در تشريح دومين جلسه دادگاه غيرعلني رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده تاکيد کرد که رد اتهامات از سوي متهم اصلي اين پرونده کاملا بي وجه است.
وکيل مدافع اولياي دم مرحوم جوادي فر در گفت وگو با خبرگزاري ايسناگفت: از آن جا که جلسه غيرعلني بود نمي توانم از جزييات مطالب مطرح شده چيزي بگويم ولي امروز در نخستين اقدام نوبت اين جانب بود که شکواييه پدر مرحوم امير جوادي فر را مطرح کنم و آن را طي لايحه اي 13 صفحه اي قرائت کردم که در بخشي از آن که مربوط به جزييات حوادث کهريزک و اتفاقات آن بود، رياست محترم دادگاه فرمودند که همه جريان امر را بازگو نکنيد و من هم قبول کردم.
نيکبخت درباره  اتفاقاتي از اين جلسه که امکان بازگو کردن آنها وجود دارد، گفت: اينجانب و ساير وکلاي شکات هم چنان معتقديم متهم اصلي اين پرونده، سعيد مرتضوي است، زيرا در حالي که از ظرفيت فيزيکي بازداشتگاه کهريزک و وضعيت آن مطلع بود و رياست محترم قوه قضاييه به وي دستور داده بود که از پذيرش متهماني غير از اراذل و اوباش و متهمان مواد مخدر خودداري شود، با اين حال و علي رغم اين که حسب اعلام سخنگوي هيات منتخب مجلس و رييس زندان اوين که اين زندان ظرفيت پذيرش بيش از 300 نفر ديگر را دارد، وي با اعزام 145 نفر از بازداشت شدگان روز 18 تير به کهريزک موافقت کرده بود و اين در حالي بود که هم از شرايط فيزيکي آن جا و هم از برخوردهايي که در آن محل با متهمان صورت مي گيرد مطلع بود.
وي اظهار کرد: غير از ضرب و شتم زندانيان کهريزک، شرايط زندان و وضعيت غذايي، درماني، بهداشتي و آب و هواي آن به صورتي بود که هيچ کس نمي توانست در آن جا براي مدت زمان زيادي دوام بياورد.
وکيل مدافع اولياي دم مرحوم جوادي فر تصريح کرد: به اين جهت شکايت شاکيان از مرتضوي هم به خاطر مشارکت در صدور قرار بازداشت و هم اعزام آنان به اين زندان بود که حسب وظيفه  ذاتي وي که نظارت بر زندان هاي حوزه قضايي تهران بوده و براي نفرستادن آنان به اين قتلگاه و يا نظارت بر آن بازداشتگاه بعد از اعزام بازداشت شدگان هيچ اقدامي به عمل نياورده بود و مضافا در بازگرداندن بازداشتي ها به اوين هم تعلل کرده و علت مرگ هر سه نفر کشته شدگان حادثه  کهريزک حسب اعلام هيات 13 نفره پزشکان قانوني و اساتيد دانشگاه علوم پزشکي بر اثر ضربات متعدد وارده بر بدن آنها و زخمي شدن بدن آنان و عفونت زخم ها بدون معالجه و اقدام در درمان آنها بوده است.
نيکبخت ادامه داد: به اين ترتيب صرف نظر از اين که مرتضوي حق دفاع از خود داشته و اين دادگاه بسيار بهتر از دادگاه هايي که او ترتيب مي داد و معمولا هم علني و با ترتيبات خاص همراه بود بسيار بهتر اجرا شد و حقوق متهم به نحو احسن رعايت شد.
در پايان اين گفت وگو، صالح نيکبخت خاطرنشان کرد: در جلسه امروز دادگاه، من به مدت يک ساعت و ربع شکايت خود را به وکالت از آقاي جوادي فر مطرح کردم که البته وقتي شرايط وحشتناک بازداشتگاه کهريزک را به نقل از کيفرخواست دادسراي نظامي توضيح مي دادم و جناياتي را که بر محروم امير جوادي فر واقع شده بود را بيان مي کردم، پدر مرحوم امير جوادي فر مانند جلسه اي که در دادگاه نظامي برگزار شد تعادل خود را از دست داد و به دستور رييس دادگاه، او را به اورژانس حاضر در مجتمع قضايي انتقال دادند.
اما با اين اوصاف در پايان جلسه سوم دادگاه حادثه بازداشتگاه کهريزک قاضي مرتضوي با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تکرار حرف هاي گذشته خود عبدالحسين روح الاميني پدر مرحوم محسن روح الاميني يکي از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهريزک را متهم نمود که  وظيفه پدري اش را انجام نداده است.
به گزارش خبرگزاري مهر قاضي مرتضوي  افزود: روح الاميني تا قبل از رسانه اي شدن موضوع پيگيري نکرده بود. سوال من اين است آيا شما مسئوليت پدري خود را مي پذيريد؟ اين در حالي است که آقاي محسني اژه اي وزير اطلاعات بارها از صدا و سيما تاکيد کرد که نگذاريد فرزندانتان در اين حوادث حاضر شوند ولي از روزي که اينها دستگير شدند تا وقتي که پليس امنيت تماس گفت يک هفته طول کشيد ولي آقاي روح الاميني اصلا تماس نگرفتند و حتي به آقاي ضرغامي هم نگفتند.
سعيد مرتضوي در ادامه گفت: آقاي روح الاميني اگر وظيفه پدري اش را خوب انجام مي داد قبل از تماس پليس امنيت حداقل به ما مي گفت که فرزندش دستگير شده است. آقاي ضرغامي از صميمي ترين دوستان روح الاميني است. وي ابراز تاسف کرده که اين دوست با سابقه که بسيار به هم نزديک بوده اند وقتي فرزندش دستگير شده حتي به وي نگفته است. آن زمان آقاي ضرغامي حتي نامه هايي به ما مي دادند که مثلا فلان متهم و خانواده نادم و پشيمان است.
اما جالب تر ازدفاع متهم اصلي پرونده بازداشتگاه کهريزک، دفاع متهم رديف دوم مي باشد که در جمع خبرنگاران، بازداشتگاه کهريزک را دست گل اصلاح طلبان دانسته که با هزينه موسوي لاري و خاتمي تاسيس شده است.
به گزارش خبرگزاري کارايران، علي اکبر حيدري فرد يکي از قضات متهم درپرونده حادثه کهريزک در حاشيه برگزاري سومين جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه پيش از اين در بازداشتگاه کهريزک متهميني که شايد نگهداري آن ها در اوين خطرناک بود به اينجا منتقل مي شدند، عنوان کرد: بازداشتگاه کهريزک را موسوي لاري ايجاد کرد اين بازداشتگاه دست گل اصلاح طلبان است که با هزينه موسوي لاري و خاتمي تاسيس شد .  
به گزارش خبرگزاري مهر قاضي مرتضوي  افزود: روح الاميني تا قبل از رسانه اي شدن موضوع پيگيري نکرده بود. سوال من اين است آيا شما مسئوليت پدري خود را مي پذيريد؟ اين در حالي است که آقاي محسني اژه اي وزير اطلاعات بارها از صدا و سيما تاکيد کرد که نگذاريد فرزندانتان در اين حوادث حاضر شوند ولي از روزي که اينها دستگير شدند تا وقتي که پليس امنيت تماس گفت يک هفته طول کشيد ولي آقاي روح الاميني اصلا تماس نگرفتند و حتي به آقاي ضرغامي هم نگفتند.
سعيد مرتضوي در ادامه گفت: آقاي روح الاميني اگر وظيفه پدري اش را خوب انجام مي داد قبل از تماس پليس امنيت حداقل به ما مي گفت که فرزندش دستگير شده است. آقاي ضرغامي از صميمي ترين دوستان روح الاميني است. وي ابراز تاسف کرده که اين دوست با سابقه که بسيار به هم نزديک بوده اند وقتي فرزندش دستگير شده حتي به وي نگفته است. آن زمان آقاي ضرغامي حتي نامه هايي به ما مي دادند که مثلا فلان متهم و خانواده نادم و پشيمان است.
اما جالب تر ازدفاع متهم اصلي پرونده بازداشتگاه کهريزک، دفاع متهم رديف دوم مي باشد که در جمع خبرنگاران، بازداشتگاه کهريزک را دست گل اصلاح طلبان دانسته که با هزينه موسوي لاري و خاتمي تاسيس شده است.
به گزارش خبرگزاري کارايران، علي اکبر حيدري فرد يکي از قضات متهم درپرونده حادثه کهريزک در حاشيه برگزاري سومين جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه پيش از اين در بازداشتگاه کهريزک متهميني که شايد نگهداري آن ها در اوين خطرناک بود به اينجا منتقل مي شدند، عنوان کرد: بازداشتگاه کهريزک را موسوي لاري ايجاد کرد اين بازداشتگاه دست گل اصلاح طلبان است که با هزينه موسوي لاري و خاتمي تاسيس شد .