تاریخ 1397/07/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4878 برو جستجو جستجوی پیشرفته   مقررات جديد هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح  
نويسنده : محمد عليان

انواع هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح

انواع و محل تشکيل هيات‌هاي انضباطي

برابر مقررات ماده‌ي 2 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي و رسيدگي به شکايات و تخلفات کارکنان نيروهاي مسلح، هيات‌هاي مربوطه نيروهاي مسلح به هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر انضباطي تقسيم مي‌شوند. هيات بدوي به استناد ماده‌ي 4 قانون موصوف و ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي قانون ياد شده، حسب مورد در ستاد کل نيروهاي مسلح، ستاد فرماندهي کل ارتش و نيروهاي مربوط (نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي و قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء ستاد فرماندهي کل سپاه و نيروهاي مربوط (نيروهاي زميني، دريايي هوا فضا نيروي قدسي و سازمان بسيج مستضعفين) سپاه‌هاي استاني، نيروي انتظامي وزارت دفاع، عقيدتي سياسي، نمايندگي ولي‌فقيه و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح تشکيل مي‌شود. هيات بدوي انضباطي ستاد کل نيروهاي مسلح به استناد تبصره‌ي بند « الف ماده‌ي 4 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح به تخلفات انضباطي کارکنان دفاتر عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل رسيدگي مي‌کند؛ هم چنين برابر تبصره «ث» ماده‌ي 4 قانون موصوف و تبصره‌ي 1 بند «ث» ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي، در صورت ضرورت پيشنهاد هيات بدوي و تصويب هيات تجديد نظر در مقاطع زماني و درجات خاص هيات‌هايي با ترکيب نمايندگان ثابت مقامات مذکور در هيات بدوي، در استان‌ها با يگان‌هاي مستقل تشکيل مي‌شود و رأي صادره به وسيله اين هيات در حکم رأي هيات بدوي است. منظور از نمايندگان ثابت مقامات مذکور در هيات بدوي نمايندگان معاون نيروي انساني، رئيس بازرسي، رئيس عقيدتي سياسي و رئيس حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي است که نماينده سازمان قضايي نيز به ترکيب هيات اضافه مي‌شود.

ساختار و ترکيب هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح:

با عنايت به ماده‌ي 4 قانون و ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي آن، هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح حسب مورد از پنج يا هفت نفر عضو تشکيل مي‌گردد در هيات‌هاي موصوف يک نفر به عنوان «رئيس هيات» و يک نفر نيز به عنوان «دبير هيات» انجام وظيفه مي‌کند.

رئيس هيات‌ها:

به استناد مقررات فوق الذکر در هيات‌هاي بدوي انضباطي ستاد کل ارتش ستاد فرماندهي کل سپاه، وزارت دفاع، عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح، معاون هماهنگ کننده رئيس هيات مي‌باشد. در هيات‌هاي بدوي ستاد فرماندهي کل ارتش و سپاه، در غياب معاون هماهنگ کننده معاون اجرايي، رئيس هيات مي‌باشد. هم چنين در هيات‌هاي بدوي انضباطي ستاد کل و وزارت دفاع در غياب معاون هماهنگ کنند. جانشين آنان، رئيس هيات خواهد بود. در هيات‌هاي بدوي انضباطي نيروهاي سپاه و هم‌چنين سپاه‌هاي استاني، فرمانده يا جانشين رئيس هيات مي‌باشد. در سازمان بسيج نيز رئيس سازمان و يا جانشين وي، رئيس هيات است. در هيات بدوي نمايندگي ولي‌فقيه نماينده ولي‌فقيه در سپاه يا جانشين وي، رياست هيات را برعهده دارد. در هيات بدوي نيروي انتظامي، معاون نيروي انساني يا جانشين وي، رئيس هيات است.

رياست هيات تجديد نظر ستاد کل برعهده جانشين رئيس ستاد کل است. رياست هيات‌هاي تجديد نظر ارتش و سپاه حسب مورد فرمانده کل ارتش يا سپاه يا جانشين آنان خواهد بود. رئيس هيات تجديد نظر وزارت ذفاع، وزير دفاع يا جانشين وي، رئيس هيات تجديد نظر نيروي انتظامي جانشين فرمانده معظم کل قوا و در غياب وي فرمانده نيروي انتظامي مي‌باشد.

دبير هيات‌ها:

دبير هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر، حسب مورد معاون نيروي انساني يا معاون منابع انساني سازمان نيروهاي مسلح يا جانشين آنها مي‌باشد. در ستاد کل اين وظيفه برعهده رئيس مرکز عمليات و خدمات نيروي انساني است. در هيات بدوي عقيدتي سياسي نيروي انتظامي نيز معاون اداري مالي يا جانشين وي دبير هيات مي‌باشد. دبير هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر نيروي انتظامي به پيشنهاد معاون نيروي انساني و با حکم فرمانده نيرو منصوب مي‌گردد. براي دبير هيات در ماده‌ي 11 دستور‌العمل اجرايي، وظايف متعددي پيش‌بيني شده است. در بند «پ» ماده‌ي موصوف تطبيق پيشنهادهاي واصله با قوانيني و مقررات از جمله اختيارات دبير ذکر شده است با توجه به اهميت موضوع و آثار حقوقي آن ضرورت دارد نظر دبير در اين مورد به اطلاع هيات برسد و برابر نظر هيات رفتار شود هم چنين در بند «ث» ماده‌ي 11 اجراي وضعيت انتظار خدمت براي متهم به دبير محول شده است. در صورتي که با توجه به مقررات ماده‌ي 14 و تبصره‌ي 2 ماده‌ي 21 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، اجراي وضعيت انتظار خدمت، با مقامات ياد شده در مواد موصوف است و دبير صرفاً مي‌تواند موضوع را پيگيري و مراتب را جهت اجرا به مسئولين ذيربط اعلام کند. در بند «ع» ماده‌ي 11 نيز اعلام استنکاف از اجراي رأي هيات براي رسيدگي از اختيارات دبير ذکر شده است، در حالي که رسيدگي هيات به تخلف مستنکف مستلزم پيشنهاد يکي از تنبيهات چهارگانه ؛ « محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت» توسط مقامات مسئول است و صرف اعلام دبير از جهات رسيدگي هيات‌ها محسوب نمي‌شود.

ساير اعضاي هيات‌ها:

علاوه بر مقامات ياد شده مقامات سازمان‌ها و يا ادارات ذيل نيز حسب مورد با توجه به ساختار و چارت سازماني، عضو هيات‌هاي بدوي و يا تجديد نظر انضباطي نيروهاي مسلح مي‌باشند:

الف- سازمان قضايي (رئيس سازمان قضايي يا نماينده وي)

در ترکيب هيات تجديد نظر ستاد کلي، موضوع بند «الف» ماده‌ي 6 دستورالعمل حضور شخصي رئيس سازمان قضايي پيش‌بيني شده است در حالي که برابر مقررات تبصره‌ي 3 ماده‌ي 15 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي در غياب رئيس سازمان قضايي، نماينده او مي‌تواند عضو هيات تجديد نظر باشد. از اين حيث مفاد ماده‌ي 6 دستورالعمل با تبصره‌ي موصوف تطبيق ندارد.

ب – حفاظت اطلاعات (رؤساي حفاظت اطلاعات يا جانشين آنان نمايندگان حفاظت اطلاعات، معاون امنيت داخلي)

پ – عقيدتي سياسي (رؤساي عقيدتي سياسي يا جانشين آنان، نمايندگان عقيدتي سياسي، معاون نظارت و ارزيابي)

ث – نمايندگان ولي‌فقيه (مسئولين نمايندگي ولي‌فقيه يا جانشين آنان معاون هماهنگ کننده، معاون نظارت تأئيد صلاحيت يا جانشين وي)

ج- بازرسي (معاونيني يا رؤساي بازرسي يا جانشين آنان)

ح – حقوقي و قضايي (معاونين حقوقي يا جانشين آنان، معاون حقوقي و امور مجلس يا جانشين وي، رئيس حقوقي و امور مجلس، مديران قضايي و حقوقي « يا مديران قضايي و انضباطي)

هم چنين فرمانده ناجا يا جانشين وي عضو هيات تجديد نظر نيروي انتظامي معاون نيروي انساني ستاد کل عضو هيات تجديد نظر ستاد کل و رئيس اداره يکم ارتش عضو هيات تجديد نظر ارتش مي‌باشد. با عنايت به ماده‌ي 8 دستورالعمل اجراي قانون اعضاي هيات که در ترکيب هيات‌ها براي آنها جانشين در نظر گرفته شده در صورتي که در ساختار سازمان جانشين نداشته باشند، مي‌توانند فردي را که واجد تخصص لازم در اين خصوص باشد به عنوان جانشين خود به هيات معرفي نمايند، اين فرد صرفاً در جلسه هيات جانشين خواهد بود. در اين مورد به نظر مي‌رسد علاوه بر عامل تخصص بايد سلسله مراتب سازماني نيز رعايت شود؛ يعني بالاترين مقام اداري بخش مربوط بعد از رئيس به شرط دارا بودن تخصص لازم به عنوان جانشين به هيات معرفي گردد.

صلاحيت هيات‌هاي انضباطي

و هيات‌هاي بدوي انضباطي:

با عنايت به ماده‌ي 5 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي و ماده‌ي 9 دستور‌العمل اجرايي آن صلاحيت‌هاي هيات‌هاي بدوي انضباطي نيروهاي مسلح عبارتند از:

رسيدگي به تخلفات انضباطي کارکنان شاغل در نيروهاي مسلح که براي آنان تنبيه « محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت يا اخراج از خدمت» پيشنهاد مي‌شود:

رسيدگي به تخلفاتي که مستلزم اعمال تنبيهات خفيف تراست. در صلاحيت فرماندهان و مسئولين است. تخلفاتي که ممکن است در مورد آنها يکي از تنبيهات موصوف پيشنهاد گردد در بندهاي «در،ه و ز ح، ط‌ي ک، ل، م، ن، ص » ماده‌ي 116 آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح ذکر شده است. تنبيهات چهارگانه موصوف نيز در بندهاي « ک، ل، م، ن » ماده‌ي 117 آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح پيش‌بيني شده است.

رسيدگي به شکايت کارکنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير‌قانوني فرماندهان رؤسا و مديران:

در فصل چهارم آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، مقررات مربوط به شکايات، گزارش‌ها و دادخواست‌ها ذکر شده است. در ماده 136 آمده است: «هر فرد از پرسنل نيروهاي مسلح مي‌تواند از اعمال و رفتار غير‌قانوني فرماندهان رؤسا، مديران و ساير مقامات نسبت به خود به طور کتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين فصل شکايت نمايند». در ماده‌ي 29 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، اشاره‌اي به شکايات شفاهي نکرده است و مقرر نموده که « به شکايت کتبي کارکنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير‌قانوني رؤسا و مديران در هيات‌هاي موضوع اين قانون رسيدگي مي‌شود.»

تعيين وضعيت خدمتي کارکنان

فاقد صلاحيت مکتبي، امنيتي و استخدامي:

در بند « الف» ماده‌ي 129 قانون استخدامي ارتش و مقررات مشابه قوانين استخدامي سپاه و نيروي انتظامي از دست دادن صلاحيت ادامه خدمت با حکم دادگاه صالح و يا رأي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات موجب اخراج از خدمت مي‌باشد. صلاحيت مکتبي، امنيتي و استخدامي از مصاديق صلاحيت ادامه خدمت مي‌باشند در بند « ب» ماده‌ي 5 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي تعيين وضعيت خدمتي کارکنان موضوع مواد موصوف در صلاحيت هيات‌هاي بدوي انضباطي قرار گرفته است.

تعيين وضعيت خدمتي کارکناني که در حين خدمت اثبات شود که از ابتداي استخدام فاقد شرايط عمومي استخدام بوده‌اند:

شرايط عمومي استخدام در ماده‌ي 29 قانون ارتش و ماده‌ي 16 قوانين و مقررات استخدامي سپاه و نيروي انتظامي بيان شده است. در تبصره‌ي 1 ماده‌ي 29 قانون ارتش تصريح شده است. ادامه خدمت يا ادعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحيت‌هاي عمومي استخدام (به جز شرايط تحصيلي و سن) مي‌باشد.

تعيين وضعيت خدمتي کارکنان مشمول

مواد 126 قانون ارتش 139 قانون سپاه

و 141 قانون استخدام نيروي انتظامي:

برابر مقررات مواد ياد شده و تبصره‌ي 2 مادهي 3 قانون تشکيل هيات‌هاي انضباطي، کارکناني که تا چهار سال پس از حداقل مدت توقيف (در قانون سپاه پس از طي دو برابر حداقل مدت توقف) در درجه يا رتبه صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و هم چنين پرسنلي که فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و پرسنلي که ادامه خدمت آنها به مصلحت نيروهاي مسلح نباشد و در حد اخراج نباشند با تشخيص هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي چنانچه حداقل پانزده سال سابقه خدمت داشته باشند از خدمت معاف و در غير‌اين صورت بازخريد مي‌شوند. تعيين وضعيت خدمتي کارکنان واجد شرايط تعويق بازنشستگي (ابقاء به خدمت) و اعاده به خدمت:

برابر مقررات تبصره‌ي 1 ماده‌ي 110 قانون ارتش در مواقع استثنايي و نياز ارتش و تمايل پرسنل در صورت تصويب هيات رسيدگي به تخلفات بازنشستگي به مدت محدود و به تعويق خواهد افتاد و هم چنين در ماده‌ي 111 قانون موصوف اعاده به خدمت پرسنلي بازنشسته در موارد استثنايي و با شرايط خاص پيش‌بيني شده است. لازم به ذکر است که قبل از تصويب قانون جديد تشکيل هيات‌هاي انضباطي، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت هيات‌هاي تجديد نظر انضباطي بود. در بند «پ» ماده‌ي 6 دستورالعمل اجرايي قانون رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفاتي و تعويق بازنشستگي و اعاده به خدمت مقامات منصوب فرمانده کل سپاه به هيات بدوي ستاد فرماندهي کل سپاه محول شده است که مقررات موصوف در قانون ذکر نشده است.

ادامه دارد


 فلسفه حقوق شهروندي
 کيفرهاي تغريري  
نويسنده : محمد عليان

تعداد محدودي از کيفرها در اسلام وجود دارد که به حدود و قصاص اختصاص داده شده است و لذا عمده جرايم و به تبع کيفر آنها تغريري محسوب مي‌شود. از نظر آموزه‌هاي حقوق کيفري اسلام به نظر مي‌رسد هسته مرکزي در موضوع فلسفه تغريرات، تأديب و منع افراد از ارتکاب جرم مي‌باشد. کيفر تغرير جنبه‌ي اصلاحي و تربيتي دارد و با توجه به اينکه تابع مصالح اجتماعي است تشخيص اين موضوع به حاکم اسلامي واگذار شده که بايد طبق مصالح فرد و جامعه شرايط زماني و مکاني، ويژگي‌هاي اخلاقي، رواني وحتي خصوصيات جسماني بزهکار به تعيين و اجراي کيفري تغريري اقدام نمايد. ويژگي‌هاي تغرير را مي‌توان در امور ذيل خلاصه کرد که مهم‌ترين آن اصل فردي کردن کيفر است:

الف) تغرير، کيفري نامعين است.

ب) تغرير يک ضرورت است؛ بنابراين به حداقل آن اکتفا مي‌شود.

«الضرورات تقدر بقدرها» يعني ضرورت‌ها به اندازه خودش بايد مراعات شود، نه بيشتر از آن

ج) در تغرير شخصيت مجرم، وضع روحي و جسمي و شرايط زمان و مکان دخالت دارد.

د) در کيفر تغرير، حاکم به عنوان والي حق عفو دارد.

ه) در اجراي تغرير، بايد اميد به اصلاح و تأديب وجود داشته باشد.

و) تغرير با جرم و حالات مجرم تناسب مستقيم دارد.

ز) تغرير مطلقاً با توبه ساقط مي‌شود.

ح) تغرير، قابل شفاعت است.

ط) تغرير بايد کمتر از حد باشد.

در هر حال، توجه به شرايط و وضعيت فرد براي اعمال کيفر تغرير، بسيار مهم است؛ به همين دليل در روايتي هنگامي که را وي از امام معصوم (ع) از ميزان تغرير مي‌پرسد، امام صادق (ع) در پاسخ مي‌فرمايد: « علي قدر ما يري الوالي من ذنب الرجل و قوه بدنه»

اهداف کلي کيفر: با توجه به خطوط کلي معارف و آموزه‌هاي دين مبين اسلام و ويژگي‌هاي سيستم کيفري اسلام، به نظر مي‌رسد ديدگاه اسلام در مورد توجيه کيفرهاي اسلامي، ديدگاهي دو گانه و ترکيبي است. اين ديدگاه بر نظام کيفري اسلام به صورت يک مجموعه حاکم است؛ بنابراين همه کيفرها اعم از حدود، قصاص و تغريرات براساس اين تئوري قابل توجيه‌اند. البته ممکن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه کيفرها به صورت يکسان و دقيق امکان پذير نباشد؛ ولي در مقام ثبوت به نظر مي‌رسد همه کيفرها براساس اين تئوري تشريع شده‌اند. ديدگاه مذکور از همه نظريه‌ها و تئوري‌هايي که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند متمايز است و ويژگي‌هاي آن را در هيچ تئوري ديگر نمي‌توان يافت. اين تئوري همسو با نوع نگرش به جهان هستي و انسان و تعريف خاص از سعادت فردي و اجتماعي مي‌تواند موضوعات گوناگوني همچون توجه به عدالت و استحقاق از يک‌سو و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي از سوي ديگر، در سطح بسيار گسترده و واقع‌بينانه مورد توجه قرار گرفته است. موضوع توبه به عدالت در کنار توجه به سعادت فردي و اجتماعي، دو امر ناگسستني و به هم پيوسته‌اند. در نتيجه به نظر مي‌رسد مي‌توان اهداف کيفر را از ديدگاه اسلام به دو طبقه کلي تقسيم کرد: طبقه اول، اهداف ناظر بر جامعه و طبقه دوم اهداف ناظر بر مرتکب و قرباني جرم .

اهداف ناظر بر جامعه: بخشي از اهداف کيفر با توجه به آموزه‌هاي اسلامي که ناظر به اجتماع است عبارتند از:« اجرا و تأمين عدالت» و « پاسداشت حدود و حريم الهي » و « مبارزه با فساد و تباهي ».

اجرا و تأمين عدالت:

در متون و آموزه‌هاي ديني که بيشتر مقاصد کلي بشر را تبيين مي‌کنند، اجراي عدالت و به تعبير دقيق‌تر، اجراي عدل و قسط از اهداف کيفرها به حساب مي‌آيد و در بعد اجتماعي نيز اسلام بر قسط و عدل تأکيد کرده است.

در مرحله بعد، در اکثر جرايم علاوه بر اين حرمت‌شکني، مجرم به منافع و خواسته‌هايي دست‌ يافته است که نامشروع و غير‌قانوني بوده، دستيابي به آنها از اين راه باعث محروميت ديگران از حق مشروع خود مي‌شود و در نهايت مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجني عليه و وابستگان به وي و هم‌چنين افراد ديگر جامعه را جريحه‌دار مي‌کند و احساس امنيت و آسايش را دچار نقض و خدشه مي‌کند و همه اين موارد از مصاديق روشن و آشکار ظلم و بي‌عدالتي، هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي است.

در نظام جزايي اسلام که عدالت پايه و اساس آن است همه قوانين و مقررات کيفري در جهت تحقق عدالت تشريع شده است و تا جايي که امکان دارد بايد بي‌عدالتي‌هاي حاصل از وقوع جرم از ميان برود وضعيت عادلانه پيش از وقوع جرم برقرار گردد. فلسفه ارسال رسل و انزال کتب حکم کردن عادلانه و براساس موازين حق است.

پاسداشت حدود و حريم الهي:

بي‌شک مجرم با ارتکاب جرم ف اولا حرمت و حريم احکام الهي را شکسته است و قانون ديني را نقض کرده است و اين رفتار زشت از نظر گاه عقل و نقل در شريعت خالق هستي مستحق مجازات است. به تصريح قرآن کريم، خداوند احکام و مقررات خود را حدود الهي مي‌داند و تأکيد مي‌کند که از آنها تعدي شود. روايات در حد استفاضه وجود دارد که دلالت مي‌کند بر اينکه خداوند بر هر چيزي حدي قرار داده است و براي هر کس که از آن حد تعدي و تجاوز کند نيز حدي مقرر فرموده است؛ از جمله روايت صحيحه داوود بن فرقد از امام جعفر صادق (ع) است که از پيامبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند.

« ان الله قد جعل لکل شي حدا و جعل لمن تعدي ذلک الحد حدا »

هم چنين در روايتي که از امام رضا (ع) نقل شده و در پاسخ به اين مطلب است که چرا جامعه به امام و اولي الامر نياز دارد آمده است:

در پاسخ گفته مي‌شود به دليل بسيار؛ يکي از اينکه خداوند براي اعمال مردم حدي قرار داده که نبايد از آن تجاوز کنند و مردم معمولاً براي دست يافتن به لذت‌ها و منافع به حقوق ديگران تجاوز مي‌کنند و از حد خود مي‌گذرند؛ لذا به فرد اميني نياز است که زمام امور را به دست گرفته و مردم را از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران و از فساد و وارد شدن در آنچه ممنوع شده‌اند باز دارد و حدود و احکام الهي را در جامعه اقامه نمايد.

مبارزه با فساد و تباهي:

انسان در بهره‌گيري هر چه بيشتر از مواهب و داده‌هاي طبيعي به سود خود داراي اراده سيري‌ناپذيري است. هم چنين وادار کردن ديگران به پيروي از خواسته‌هاي خويش که گاه حتي به درگيري‌هاي شديد و خونين نيز مي‌انجامد در چنين مواردي که پاي فساد و افساد و حقوق شهروندي در رفتار انسان بروز مي‌يابد، براي مبارزه با فساد و افساد کيفرها به عنوان ابزاري مهم مطرح مي‌شود، در حقيقت اين بهره‌وري افسار گسيخته برخي انسان‌ها مانعي بزرگ در جهت سعادت و آرامش جامعه مي‌باشد. به همين دليل کيفر به عنوان آخرين راه در حل مي‌تواند نقش مهمي را در جلوگيري از نابساماني اجتماعي و در هم ريختگي ايفا کند. به تعبيري، واکنش مذکور با هدف مانع‌زدايي و دستيابي افراد به حقوق قانون خود، طبيعي و برخاسته از سرشت و فطرت انسان است. به عبارت ديگر نياز انسان به اين همزيستي معقول، در زمره نيازهاي فطري است. در نتيجه بازگرداندن وضعيت از ميان رفته آن نيز چنين ويژگي خواهد داشت، کيفر به دنبال برداشتن اين مانع مي‌باشد.

ادامه دارد